Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika Federalne uprave civilne zaštite – Istorijat

Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: SO FUCZ) formirana je 01.07. 2000. godine. U periodu od svog osnivanja pa do danas SO FUCZ se razvijala i svake godine primala u članstvo nove članove da bi sa 31.12.2021. godine brojala 186 članova.
SO FUCZ je aktivnosti obavljala u okviru svojih nadležnosti u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut) i Pravilima o organizovanju i radu SO FUCZ.
Obzirom na specifičnost rada Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: FUCZ), a to je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, djelokrug rada Federalne uprave civilne zaštite obuhvata cijeli prostor Federacije Bosne i Hercegovine, tako da su timovi za deminiranje i specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje FUCZ raspoređeni u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.