Održan sastanak direktora kantonalnih uprava civilne zaštite sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite

Dana 29.03.2019. godine, u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održan je sastanak direktora kantonalnih uprava civilne zaštite  sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom.

Na sastanku su razmatrane aktivnosti iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite i kantonalnih uprava civilne zaštite. Bilo je govora o procjeni kapaciteta za odgovor na katastrofe, koja je objavljena u okviru projekta „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRM) koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Isto tako, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti izazvane požarom, poplavom, klizištem i drugim nepogodama na području Federacije BiH, bilo je govora o donesenim preporukama za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na području Federacije BiH za 2019. godinu.

Na sastanku se  raspravljalo i o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koji će se uskoro dostaviti Vladi Federacije BiH u formi prijedloga radi utvrđivanja i dostavljanja Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje, kao i prednarctu novog zakona o sisitemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, se govorilo  o saradnji sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i spašavanja.

Na kraju je izraženo zadovoljstvo ovim sastankom i dogovoreno da se sa ovim aktivnostima nastavi.