Održan sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Kantonalnom operativnom centru Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je radno-konsultativni sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite.

Jučer je održan radno-konsultativni sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite s ciljem međusobnog informisanja o unapređenju sistema zaštite i spašavanja na području svih deset kantona, kao i drugim aktuelnim temama i projektima koji su u nadležnosti organa uprave civilne zaštite Federacije i kantona.

Najviše pažnje posvećeno je aktuelnostima vezanim za izradu Zakona o izmjena i dopuna zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji se nalazi u završnoj fazi izrade. Direktori kantonalnih uprava civilne zaštite infomisani su o prihvaćenim i ugrađenim prijedlozima i sugestijama u sam tekst Zakona nakon provedene Javne rasprave, te da će Prijedlog Zakona biti ubrzo dostavljen Vladi Federacije BiH na prihvatanje i upućivanje u daljnu proceduru.

Takođe se razgovaralo o izradi teksta „novog“ Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, čijoj se izradi pristupilo iz razloga što je važeći Zakon do sada pretrpio dvije izmjene i dopune (104 člana Zakona su izmijenjena ili dopunjena).

Pored toga, a kada je riječ o Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, preuzimanje odnosno usklađivanje sa propisima EU predstavlja kompleksan i dugotrajan proces koji zahtjeva ozbiljan pristup i analizu svih odredbi Zakona, u smislu prepoznavanja i izmjene odredbi u skladu sa propisima EU, kao i revidiranje i preuzimanje odgovarajuće terminologije. Prepoznajući važnost usklađivanja Zakona sa propisima EU, a kako bi se unaprijedili i ubrzali dalji koraci približavanju EU, tekst „novog“ Zakona trebao bi takođe biti usklađen sa propisima EU.

Na ovom sastanku svi direktori su se složili da je neophodno u oblasti zaštite i spašavanja, koja je vrlo kompleksna društvena i stručna oblast, konkretno u njenom profiliranju, stručnom i normativno pravnom uređivanju, prethodno provesti namjensko savjetovanje sa usmjerenim diskusijama učestvovanjem stručnjaka, prije svega iz kantonalnih uprava civilne zaštite, zatim i stručnjaka iz resornih federalnih i kantonalni ministarstava, kao i iz jedinica lokalnih samouprava, a sve u cilju jačanja strukture, organizacije i funkcioniranja zaštite i spašavanja i interventnog djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Predstavnici FUCZ su, nakon sastanka sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite, posjetili Službu za civilnu zaštitu i vatrogastvo Općine Konjic i tom prilikom se detaljnije upoznali o požaru na području ove Općine, iznad brda Žljebine, Glavatičevo.