Održan radni sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo

Razgovarano je o aktuelnim pitanjima i problemima sa kojima se susreću direktor i uposlenici KUCZ KS, kao i o dosadašnjoj saradnji i realiziranim zajedničkim operativnim akcijama ova dva organa uprave nadležna za zaštitu i spašavanje, odnosno civilnu zaštitu različitih nivoa vlasti. Raspravljalo se i o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, nekim njegovim dodatnim izmjenama pored onih koje su naložene presudama Ustavnog suda FBiH koje će FUCZ kao nadležni nosilac izrade ovog propisa, nakon provedene javne rasprave, dostaviti Vladi FBiH u formi prijedloga radi utvrđivanja i dostavljanja Parlamentu FBiH na razmatranje i donošenje. Naglašena je potreba ažuriranja i drugih podzakonskih akata koji regulišu ove oblasti u nadležnosti ovih organa uprave, sa posebnim osvrtom na potrebu izmjena i dopuna Uredbe o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca. Dogovoreni su naredni koraci vezani za donošenje novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u FBiH, kao i potrebi organizovanja i izvođenja obuka štabova civilne zaštite radi unapređenja buduće saradnje i razvoja same oblasti zaštite i spašavanja.

Danas je u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan radni sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Aldina Brašnjića i Dženana Brkanić sa saradnicima.

Sastanak je iniciran i organiziran na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite kako bi se uspostavila i unaprijedila saradnja Federalne i Kantonalnih uprava civilne zaštite koja je posljednjih godina zapostavljena.

Razgovarano je o aktuelnim pitanjima i problemima sa kojima se susreću direktor i uposlenici KUCZ KS, kao i o dosadašnjoj saradnji i realiziranim zajedničkim operativnim akcijama ova dva organa uprave nadležna za zaštitu i spašavanje, odnosno civilnu zaštitu različitih nivoa vlasti.

Raspravljalo se i o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, nekim njegovim dodatnim izmjenama pored onih koje su naložene presudama Ustavnog suda Federacije BiH koje će FUCZ kao nadležni nosilac izrade ovog propisa, nakon provedene javne rasprave, dostaviti Vladi Federacije BiH u formi prijedloga radi utvrđivanja i dostavljanja Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje.

Naglašena je potreba ažuriranja i drugih podzakonskih akata koji regulišu ove oblasti u nadležnosti ovih organa uprave, sa posebnim osvrtom na potrebu izmjena i dopuna Uredbe o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca.

Na kraju ovog sastanka dogovoreni su naredni koraci vezani za donošenje novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji BiH, kao i potrebi organizovanja i izvođenja obuka štabova civilne zaštite radi unapređenja buduće saradnje i razvoja same oblasti zaštite i spašavanja.