Odluka o određivanju federalnih ministarstava i uprava iz kojih se imenuju članovi koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u bosni i hercegovini i kriterija za njihovo imenovanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 09/21);

Odluka o određivanju federalnih ministarstava i uprava iz kojih se imenuju članovi koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u bosni i hercegovini i kriterija za njihovo imenovanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 09/21);