Odluka o izmjeneama i dopunama odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 20/20).

Odluka o izmjeneama i dopunama odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 20/20).