Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – kerozin (JET A-1)