Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-dizel goriva lot1 ponuđaču „Hifa petrol“ doo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-dizel goriva lot1 ponuđaču „Hifa petrol“ doo