Na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać deminirana površina od 53.063,00 m²

1_12Radove na zadatku izvodili su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite – Bihać B, podržani timom Bihać A i mašinskim timom sa mašinom za deminiranje PT 300D. Završetkom ovog zadatka stvoreni su uslovi za vraćanje poljoprivrednog zemljišta i šume lokalnoj zajednici koji predstavljaju prirodne resurse od ključnog značaja za egzistenciju stanovništva.

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) završili su zadatak deminiranja na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać. Radove na ovom zadatku izvodili su deminerski timovi FUCZ Bihać B, podržani timom Bihać A i mašinskim timom sa mašinom za deminiranje PT 300D. Tokom izvođenja radova mašinskom pripremom je tretirano 27.000 m2, a ostatak je urađen manuelnom metodom. Pronađena je jedna protivpješadijska mina PMR-2A i četiri komada NUS-a koji su uništeni od strane tima za uništavanje FUCZ Bihać A.

U neposrednoj blizini deminirane lokacije nalazi se i lokalno groblje, pa je ovim deminiranjem osiguran bezbijedan pristup do njega.
Završetkom ovog zadatka stvoreni su uslovi za sigurno korištenje poljoprivrednog zemljišta i šume koji predstavljaju prirodne resurse od ključnog značaja za egzistenciju stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici.