Javna rasprava – u Sarajevskom i Bosansko-podrinjskom Kantonu održane javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite i Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton. Javna rasprava je održana 20.12.2017. godine u Sarajevu (Hotel “Sarajevo”) na kojoj su prisustvovali predstavnici: Federalne uprave civilne zaštite, Mreže stručnjaka/eksperata za smanjenje rizika od katastrofa unutar Saveza općina i gradova Federacije BiH, Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo, Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, kao i predstavnici općina/gradova, općinskih/gradskih službi civilne zaštite i vatrogasaca (Bihać, Breza, Busovača, Cazin, Centar Sarajevo, Doboj Istok, Foča u FBiH, Gračanica, Gradačac, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Jablanica, Jajce, Konjic, Kreševo, Ključ, Lukavac, Mostar, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Novo Sarajevo, Olovo, Orašje, Pale u FBiH, Sapna, Srebrenik, Stari Grad Sarajevo, Tuzla, Usora, Vareš, Vogošća, Zavidovići i Živinice. Na javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici UNDP-a (Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini), Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Republičke uprave civilne zaštite RS.

Tokom javne rasprave u diskusiji su izneseni komentari sa prijedlozima, primjedbama i sugestijama na predloženi Nacrt zakona koje će Federalna uprava civilne zaštite uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga zakona. Zainteresovani učesnici javne rasprave su obaviješteni da, ukoliko to već nisu učinili, mogu za vrijeme trajanja javne rasprave Federalnoj upravi civilne zaštite dostaviti svoje komentare i prijedloge na odredbe Nacrta zakona na obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga na propis.