HBRN tim Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu učestvovao na radionici “Prvi odgovor na radiološki vanredni događaj”

Cilj ove radionice bila je implementacija državnog akcionog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete.

U organizaciji Državne regulatorne agencije za nuklearnu sigurnost (DARNS) i Međunarodne agencije za atomsku energiju (International atomic energy agency – IAEA), u Sarajevu je od 12. do 16.12.2016. godine održana radionica “Prvi odgovor na radiološki vanredni događaj”.

Cilj ove radionice bila je implementacija državnog akcionog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete.

Predavači su bili iz IAEA-e, a učesnici predstavnici timova Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Republičke uprave civilne zaštite (RUCZ) te Oružanih snaga BiH.

Obuka se sastojala od 24 lekcije i šest praktičnih radionica. Teme koje su obuhvaćene obukom bile su: lična zaštita osoblja tima, upravljanje radiološkom nesrećom, upravljanje radiološkim incidentom, formiranje zona sigurnosti, načini obilježavanja na terenu, osnovni instrumenti za otkrivanje i mjerenje radijacije, prve aktivnosti u svrhu spašavanja života i sprječavanja širenja opasnosti, procedure dekontaminacije, trijaža prema visinama doza radijacije, iskustva kod ranijih radioloških događaja, informacije i upute koje se moraju dati javnosti kod radijacijskih nesreća i incidenata, komuniciranje i upravljanje ekipama drugih hitnih službi (vatrogastvo, policija, hitna medicinska pomoć…).

Kroz ovu obuku, tek osnovani HBRN (hemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita) tim FUCZ, koji broji 10 članova, je upoznat sa dužnostima, a članovi tima sa svojim ulogama.

Ova radionica pružila je učesnicima nova znanja o radijaciji, opasnostima i metodama zaštite u slučaju radiološkog vanrednog događaja.