FUCZ i JP EP BiH potpisale Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji u oblasti reagovanja na prirodne ili druge nesreće između

Predmet ovog Sporazuma je međusobna saradnja i pružanje tehničke podrške u toku provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa posebnim naglaskom na informaciono-komunikaciono povezivanje subjekata u akcijama zaštite i spašavanja, redovnoj razmjeni informacija, naročito u uslovima djelovanja prirodne i druge nesreće, kao i tokom akcija zaštite i spašavanja, poduzimanju pravovremenih i neophodnih sigurnosnih radnji u elektroenergetskom sistemu u zonama vođenja akcija zaštite i spašavanja, odnosno tehničkoj podršci u održavanju elemenata informaciono-komunikacijskog sistema angažovanog u akcijama zaštite i spašavanja. 

U skladu sa dosadašnjim aktivnostima oko pokretanja radova na povezivanju komunikacionog sistema JP Elektroprivreda BiH (JP EP BiH) sa Federalnim operativnim centrom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), 10.10.2016. godine, FUCZ i JP EPBiH potpisale su Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji u oblasti reagovanja na prirodne ili druge nesreće.

U prostorijama FUCZ na Stupu (Ilidža), Sporazum su potpisali Fahrudin Solak, direktor FUCZ, i Bajazit Jašarević, generalni direktor JP EP BiH.

Predmet ovog Sporazuma je međusobna saradnja i pružanje tehničke podrške u toku provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa posebnim naglaskom na informaciono-komunikaciono povezivanje subjekata u akcijama zaštite i spašavanja, redovnoj razmjeni informacija, naročito u uslovima djelovanja prirodne i druge nesreće, kao i tokom akcija zaštite i spašavanja, poduzimanju pravovremenih i neophodnih sigurnosnih radnji u elektroenergetskom sistemu u zonama vođenja akcija zaštite i spašavanja, odnosno tehničkoj podršci u održavanju elemenata informaciono-komunikacijskog sistema angažovanog u akcijama zaštite i spašavanja.

Prema ovom Sporazumu, koji se zaključuje na neodređeno vrijeme, svaka intervencija tražena od strane FUCZ, a koja utiče ili može uticati na funkcionisanje elektro-energetskog sistema JP EP BiH bit će regulisana Standardnim operativnim procedurama.

Sporazumom se definiše planiranje i koordinacija saradnje kroz koordinaciono tijelo za saradnju, koje će se sastajati prema ukazanoj potrebi.

U cilju realizacije ovog sporazuma i daljeg unapređenja saradnje, obje strane imaju odgovornost i odlučuju po svim pitanjima vezanim za realizaciju ovog sporazuma, usaglašeno i pravovremeno poduzimaju potrebne mjere i aktivnosti iz svojih nadležnosti, odobravaju i vrše nadzor nad realizacijom aktivnosti, odlučuju o drugim oblastima i načinima saradnje i iste odobravaju.