Dopuna sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.07.2023. godine, do 11:15 sati

Posavski kanton

 

Odlukom Vlade Posavskog kantona broj:01-02-405/23 od 20.07.2023. godine, proglašava se stanje prirodne nesreće izazvane olujnim nevremenom na području Posavskog kantona dana 19.07.2023. godine, koje je nanjelo velike štete na građevinskim objektima, poljoprivrednoj proizvodnji i motornim vozilima.

 

 

                                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR