Održana 49. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na 49. redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, kojom je predsjedavao novoimenovani komandant Toni Kraljević, na prijedlog Federalne komisije za procjenu štete donijeta je Odluka kojom se  Gradu Široki Brijeg odobrava jednokratna novčana pomoć za sanaciju  dijela šteta na poljoprivrednim dobrima u vlasništvu građana Gradu Široki Brijeg u iznosu od 95.000,00 KM.

Na 49. redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite , održanoj u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu, kojom je predsjedavao novoimenovani komandant Toni Kraljević, prisitni članovi Štaba upoznati su sa aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite tokom poplava koje su u maju ove godine pogodile područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni štab civilne zaštite dao je pozitivno mišljenje na Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. – 31.12.2022. godine koji će biti dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Štab je pozitivno mišljenje dao i na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini koji donosi Federalna uprava civilne zaštite.

Članovi Štaba upoznati su i sa Planom i programom stručnog obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u 2023. godini a na prijedlog Federalne komisije za procjenu štete donijeta je Odluka kojom se  Gradu Široki Brijeg odobrava jednokratna novčana pomoć za sanaciju  dijela šteta na poljoprivrednim dobrima u vlasništvu građana Gradu Široki Brijeg u iznosu od 95.000,00 KM.

U svrhu realizacije usvojenog Plana korištenja sredstava posebne naknade Federalni štab civilne zaštite donio je Odluku o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za učešće na međunarodnim i domaćim vježbama, obukama, treninzima, konferencijama, simpozijima i akcijama zaštite i spašavanja.