Deminerski i mašinski tim FUCZ deminirali lokaciju Anića krčevine kod Busovače

Na ovom zadatku, ukupne sumnjive površine 62.387 m², bio je angažovan Deminerski tim “Busovača B” i mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite sa mašinom PT-300 D: Mine. Pronađene su i uništene četiri protivpješadijske rasprskavajuće mine PMR-2A i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo – TTM

Na osnovu godišnjeg plana za 2016. godinu na lokaciji Anića krčevine 1, koja se nalazi u blizini naselja Krčevina i Kula i 4,5 km od Busovače, završen je zadatak tehničkog izviđanja i deminiranja.

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Busovača B” i mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite sa mašinom PT-300 D: Mine.

Ukupna sumnjiva površina je iznosila 62.387 m², tehnički i manuelno je izviđeno 50.887 m², a mašinskom pripremom 11.500 m². Pronađene su i uništene četiri protivpješadijske rasprskavajuće mine PMR-2A i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo – TTM

Prije proteklog rata ova lokacija se koristila za snabdijevanje ogrjevnim drvetom, a manjim dijelom i za ispašu stoke. Uz ovu lokaciju prolazi lokalni put koji se intenzivno koristi za prilaz naseljima, kao i pristupni put do poligona za uništavanje NUS-a koji koristi tim za UES “Busovača-A”. U blizini predmetne lokacije nalaze se Anića kuće.

Ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, nije bilo zapisa o postojanju minskih polja, ali su postojali određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost.

Otklanjanjem ove opasnosti omogućen je održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi lokalne puteve na ovom području.