08-14/33-147/15 (1095-1-1-47-3-3/15 od 06.04.2015.) Postupak javne nabavke dizel goriva, maziva za vozila, ulja za motote i hidrauliku, tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla za vozila Federalne uprave civilne zaštite i vozila Federalnog štaba civil

DOKUMENTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-dizel goriva lot1 ponuđaču „Hifa petrol“ doo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-maziva za vozila,ulja za motore i hidrauliku,tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla lot2 ponuđaču „Valvoson“ doo

Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije broj: 08-14/33-147-2/15 od 06.04.2015. godine

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE (DOWNLOAD)