Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH. Naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području F BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od […]

Opširnije

FŠCZ je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove. Obustavljen je javni linijski i vanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registrovanog taxi prijevoza putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno […]

Opširnije

AŽURIRANO 29.05.2020. godine PREGLED DONEŠENIH NAREDBI, PREPORUKA I ZAKLJUČAKA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE Naredba broj: 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć, kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne […]

Opsirnije

Na ovoj sjednici je analizirana distribucija naredbi koje su donijete na jučerašnjoj prvoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite i povratnim informacijama sa nižih nivoa vlasti po kantonima, gradovima, općinama o aktivnostima koje se provode u skladu sa donijetim naredbama. Dogovoren je način izvještavanja i rada te kontinuirane komunikacije sa institucijama na nivou države odnosno […]

Opširnije

Na ovoj, skoro osmosatnoj, sjednici donijete su brojne naredbe kojim se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području FBiH koju je 16. marta na tematskoj sjednici u proširenom sastavu, a na […]

Opširnije

Povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH (FBiH) jučer (17.03.2020) je u Sarajevu, održana prva vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević. Na ovoj sjednici, koja je trajala gotovo osam sati, donijete su naredbe, njih 16,  kojima se nalaže lokalnim samoupravama, […]

Opširnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih naredbi: Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj: 11-49/1-483-3/11 od od 26.10.2011. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih odluka: Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine, tačke X Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), Odluke Vlade […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih zaključaka: Na osnovu člana 19. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih preporuka: Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama […]

Opsirnije