Zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda, izvještaj o radu, odluka o poništenju za LOT 1 i odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za LOT 2 za nabavku usluga transporta, instalacija, servis prilikom puštanja u rad, puštanje u rad, obuka osoblja i zakonska verifikacija ventilatora ACM812A