Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća