Za potrebu izgradnje ceste M14.1 Bihać-Bosanska Krupa timovi FUCZ na dionici Grmuša–Mali Radić deminirali 206. 230 m2 sumnjive površine

Ovaj deminerski zadatak “M14.1 dionica Grmuša-Mali Radić”, 8 km jugozapadno od Bosanske Krupe, realiziran je po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH, odnosno Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka, a za potrebu izgradnje nove ceste M14.1. Bihać-Bosanska Krupa na dionici Grmuša – Mali Radić. Na ovom zadatku angažovano je više deminerskih timova i jedan tim za mehaničku pripremu zemljišta Federalne uprave civilne zaštite. U toku realizacije ovog deminerskog zadatka pronađeno je i uništeno devet protivpješadijskih mina PMA-2 i dvije mine PMR-2A.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite deminiranjem novih 206. 230 m2 minski sumnjive površine završili su još jedan značajan i kompleksan deminerski zadatak “M14.1 dionica Grmuša-Mali Radić” 8 km jugozapadno od Bosanaske Krupe.

Ovaj zadatak realiziran je po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH, odnosno Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka, a za potrebu izgradnje nove ceste M14.1 u dužini od 8 kilometara.

Prethodno je Vlada Federacije BiH na 261. sjednici održanoj 01. 04. 2021. godine zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da poduzme neophodne aktivnosti na realizaciji ovog projekta deminiranja.

Zbog značaja navedenog projekta Federalna uprava civilne zaštite je sa aktivnostima tehničkog izviđanja započela u drugoj polovini maja prošle (2021.)  godine pri čemu je angažovano više deminerskih timova i jedan tim za mehaničku pripremu zemljišta Federalne uprave civilne zaštite.

Tehničkim izviđanjem zadatka potvrđena je miniranost navedenog područja pri čemu je pronađeno 11 protivpješadijskih mina i šest komada različitog NUS-a koji su uklonjeni i uništeni od strane timova FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

U toku realizacije ovog deminerskog zadatka pronađeno je i uništeno devet protivpješadijskih mina PMA-2 i dvije mine PMR-2A.

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova nakon završetka zadatka upoznala je predstavnike Grada Bosanska Krupa sa granicama tehnički izviđene površine.