U Zenici predstavljen Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama

Predstavnice Federalne uprave civilne zaštite dale su svoj puni doprinos podršci na izradi priručnika u vidu smjernica ka daljem djelovanju, odnosno njihovim povezivanjem sa operativnim centrima civilne zaštite, shodno mjestu i ulozi centara za socijalni rad za vrijeme prirodne ili druge nesreće.

U Zenici je 12. i 13.07.2016. godine održan sastanak na kojem je bilo govora o Priručniku za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama, organizovan od strane UNICEF-a, u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji su u toku protekle godine sa predstavnicima akademske zajednice podržali izradu ovog Priručnika.      

Sastanak je održan uz prisustvo predstavnika općina koje su bile najugroženije poplavama u 2014. godini (Doboj, Domaljevac, Maglaj i Šamac), entitetskih ministarstava, entitetskih uprava civilne zaštite te predstavnika akademske zajednice.

Sastanak je realizovan s ciljem prezentiranja procjena rizika sa aspekta sistema socijalne zaštite, razmjeni mišljenja, davanju sugestija i smjernica o predstojećim aktivnostima na doradi priručnika, te izradi planova rada centara za socijalni rad u vanrednim situacijama.

Sastanak je bio vrlo konstruktivan, došlo se do zaključaka kako pristupiti izradi planova rada centara za socijalni rad u vanrednim situacijama, uz stručnu pomoć institucija i organa.

Predstavnice Federalne uprave civilne zaštite dale su svoj puni doprinos podršci na izradi priručnika u vidu smjernica ka daljem djelovanju, odnosno njihovim povezivanjem sa operativnim centrima civilne zaštite, shodno mjestu i ulozi centara za socijalni rad za vrijeme prirodne ili druge nesreće.

Dogovoreno je da se ponovo, u toku ove godine, upriliči još jedan sastanak, do kada će se uraditi planovi koji će sadržavati potrebne podatke o ugroženosti prioritetnih korisnika kako bi isti bili uvršteni u prioritete za evakuaciju, snabdijevanje ili druge mjere zaštite i spašavanja. Do tada je potrebno pripremiti liste korisnika po kriterijima, nivou potreba, stanju ukupne ugroženosti i područja na kojim žive korisnici potreba. Liste trebaju odgovarati stvarnom stanju na terenu i poslužiti za pravovremeno djelovanje.