U okviru Programa saradnje Vlade SAD i BiH (CMEP) predstavnici FUCZ učestvovali na Finalnoj radionici za evaluaciju simulacijske vježbe “Koordinacija 2021”

Ova radionica, čiji je cilj bio da identificira snage i slabosti sa preporukama za poboljšanje, obuhvatala je evaluaciju simulacijske vježbe za stolom “Koordinacija 2021” koja je od 21. do 25. juna 2021. godine u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu izvedena kroz CMEP Program saradnje Vlade SAD sa Bosnom i Hercegovinom. Pored Federalne uprave civilne zaštite u radu ove radionice učestvovali su predstavnici i drugih nadležnih institucija iz sistema zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti u BiH u saradnji sa nevladinim organizacijama koje su učestvovale u vježbi, ekspertni tim iz Sjedinjenih Američkih Država sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD-a (USACE) i Inicijative CMEP (Civil Military Emergency Program) Tima SAD-a, te predstavnici Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH.

U Sarajevu je od 27. do 30. septembra 2021. godine održana Finalna radionica za evaluaciju simulacijske vježbe “Koordinacija 2021”, koja je planirana, organizirana i izvedena kroz CMEP Program saradnje Vlade SAD sa Bosnom i Hercegovinom.

Cilj ove radionice bio je da kroz evaluaciju naučenih lekcija simulacijske vježbe za stolom “Koordinacija 2021”, izvedene u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 21. do 25. juna 2021. godine, identificira snage i slabosti sa preporukama za poboljšanje,.

Kao rezultat navedenih aktivnosti finaliziran je Priručnik za planiranje, organizaciju, izvođenje i evaluaciju vježbi zaštite i ispašavanja koji je korišten za pripremu i izvedbu ove vježbe.

Ovoj radionici prethodila je ona koja je održana od 31.08. do 02.09. 2021. godine i na kojoj je definisan sadržaj te pripremljena preliminarna verzija Priručnika na koju je bilo potrebno dostaviti komentare koji su se unijeli prije održavanja ove Finalne konferencije.

Pored Federalne uprave civilne zaštite u radu ove radionice učestvovali su predstavnici i drugih nadležnih institucija iz sistema zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti u BiH u saradnji sa nevladinim organizacijama koje su učestvovale u vježbi, ekspertni tim iz Sjedinjenih Američkih Država sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD-a (USACE) i Inicijative CMEP (Civil Military Emergency Program) Tima SAD-a, te predstavnici Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH.

Cilj simulacijske vježbe za stolom “Koordinacija 2021” bio je testiranje sistema koordinacije, rukovođenja i postojećih planova između i na različitim nivoima vlasti u odgovoru na vanredne situacije, ocjena sposobnosti pružanja informacija za javnost, procjena koordinacije volontera, NVO i međunarodne pomoći. Finalizirani Priručnik za planiranje, organizaciju, izvođenje i evaluaciju vježbi zaštite i spašavanja u narednom periodu poboljšat će bolje razumijevanje učesnika u oblasti sistema zaštite i spašavanja kod budućih vježbi.