U novom biltenu IPA FLOODS, između ostalih, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj

IPAFLOODSNEWSLETTER5_001 (1)Druga aktivnost koja se odvija pod okriljem IPA FLOODS programa je uspostava prekograničnih procedura i podrške zemlje domaćina čiji je cilj da stvori operativni okvir za uspješno implementiranje uspostavljenih multinacionalnih modula civilne zaštite.

U tek objavljenom biltenu IPA FLOODS od 13. juna 2016. godine predstavljene su dosadašnje aktivnosti IPA FLOODS programa (Program za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj).

LOT 1 Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA FLOODS program) podržava povećanje kapaciteta za pripravnost na poplave i odgovor putem razvoja multinacionalnih modula civilne zaštite (CPMs) za “Spašavanje tokom poplava koristeći čamce” (FRB) sastavljeni od državnih timova različitih korisnika Programa u skladu sa EU uslovima za CPMs.

U okviru toga, program implementira broj radnih paketa koji imaju za cilj da: putem parcipativnog pristupa uspostave sa korisnicima samoodržive i interoperabilne multinacionalne module civilne zaštite; razviju standardne operativne procedure (SOP) za državne timove i multinacionalne module civilne zaštite. Konačni rezultat IPA FLOODS LOT 1 je postojanje operativnih multinacionalih modula CZ (CPMs) za odgovor na poplave – SPAŠAVANJE OD POPLAVA koristeći čamce (FRB) koji će moći djelovati regionalno i putem Mehanizma civilne zaštite Unije.

Druga aktivnost koja se odvija pod okriljem IPA FLOODS programa je uspostava prekograničnih procedura i podrške zemlje domaćina čiji je cilj da stvori operativni okvir za uspješno implementiranje uspostavljenih multinacionalnih modula civilne zaštite. Također ima za cilj da obrati pažnju na relevante dogovore za saradnju između državnih timova  za odgovor, odnosno timova koji sačinjavaju multinacionalne module CZ.

Tokom sastanka Upravnog odbora IPA FLOODS, 9. marta 2016. godine u Sarajevu, usvojen je i radni plan 2016.-2017, a bilo je govora i o dosadašnjim aktivnostima. Članovi Konzorcija su prikazali pripremne aktivnosti za terensku vježbu IPA FLOODS CRO 2016 i aktivnosti izgradnje kapaciteta pod LOT 1 i LOT 2.

Poduzete su i inicijalne pripremne aktivnosti za LOT 2 koji ima za cilj da uspostavi multinacionalne module za odgovor na poplave – pumpe visokog kapaciteta (HCP) i obuzdavanje poplava (FC). Izvršena je procjena potreba korisnica IPA FLOODS programa i dostavljene su tehničke specifikacije koje su potrebne za drugi  IPA FLOODS javni natječaj nabavke.