Timovi FUCZ u 2023. godini ostvarili značajne rezultate na smanjenju opasnosti od mina i deminirali 1.022.517 m² minski sumnjive površine

Federalna uprava civilne zaštite je u 2023. godini nastavila aktivnosti humanitarnog deminiranja u skladu sa operativnim planom i listom prioriteta za deminiranje te je ostvarila značajne rezultate na polju smanjenja opasnosti od mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini. Većina deminerskih kapaciteta angažovana je na šest zadataka koji su realizovani metodom “vraćanja površine”, četiri pojedinačna deminerska zadatka tehničkog izviđanja i čišćenja, kao i jedan zadatak uklanjanja kasetne municije. Ukupna površina koje je realizovana, odnosno deminirana, svim deminerskim metodama u prošloj godini (tehničko izviđanje, čišćenje, istražne staze i redukovana površina) iznosi 1.022.517 m², a pronađeno je i uništeno 283 protivpješadijske mine, 11 protivtenkovskih mina, 45 komada kasetne podmunicije i 83 komada različitog NUS-a.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) tokom 2023. godine nastavila je aktivnosti humanitarnog deminiranja u skladu sa operativnim planom i listom prioriteta za deminiranje, pri čemu su ostvareni značajni rezultati na polju smanjenja opasnosti od mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini (BiH). Većina deminerskih kapaciteta angažovana je na šest zadataka koji su realizovani metodom “vraćanja površine”, četiri pojedinačna deminerska zadatka tehničkog izviđanja i čišćenja, kao i jedan zadatak uklanjanja kasetne municije. Ukupna površina koje je realizovana svim deminerskim metodama u 2023. godini (tehničko izviđanje, čišćenje, istražne staze i redukovana površina) iznosi 1.022.517 m², a pronađeno je i uništeno 283 protivpješadijske mine, 11 protivtenkovskih mina, 45 komada kasetne podmunicije i 83 komada različitog NUS-a.

Čišćenje zaostale kasetne municije

Tokom 2023. godine u BiH je zvanično završen proces čišćenja zaostale kasetne municije u kojem je aktivno učešće imala i FUCZ, i to kroz realizaciju zadatka “Paljenica” u općini Glamoč. U okviru ovog zadatka ukupno je pronađeno i uništeno 39 komada kasetne podmunicije.

Čišćenje i tehničko izviđanje pojedinačnih deminerskih zadataka

Tokom 2023. godine FUCZ u potpunosti je završila radove na četiri pojedinačna deminerska zadatka, od čega su dva realizovana metodom čišćenja i dva zadatka tehničkog izviđanja.
U okviru zadatka tehničkog izviđanja “Šehov gaj Lazine 5” u Vitezu, površine 115.446 m² pronađeno je i uništeno 20 PP mina i 12 komada NUS-a. Završetkom ovog zadatka, odnosno tehničkim izviđanjem i otklanjanjem minske opasnosti omogućilo se vlasnicima privatnog zemljišta i šume korištenje prirodnih resursa, siguran pristup i putna komunikacija za lokalno stanovništvo koje obrađuje zemlju neposredno uz rizičnu površinu.
Na zadatku “MZ Kralupi zaseok Čifluk 2” kod Visokog manuelnom i mašinskom metodom deminirana je površina od 35.935 m², a pronađeno je i uništeno ukupno 20 PP mina i 20 komada NUS-a.
Na zadatku čišćenja lokacije “Bučje – Bara” u općini Čelić angažovani su demineri kao i mašinski tim za podršku operacijama deminiranja, a očišćeno je 2.220 m² sumnjive površine, pri čemu je pronađena jedna PP mina.
Na zadatku “Put Zabrđe” u općini Vitez očišćeno je 5.587 m² sumnjive površine na kojem je pronađeno i uništeno ukupno 11 PP mina i jedan NUS.

Zadaci vraćanja površine (“land release”)

U skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja BiH 2018-2025 značajno je povećano učešće deminerskih kapaciteta FUCZ na zadacima “land release” (vraćanje površine), tako da je trenutno otvoreno šest zadataka minsko sumnjivih područja (MSP) što je rezultiralo pronalaskom znatno većeg broja mina, a pritom i oslobađanjem, odnosno omogućavanjem korištenja lokalnoj zajednici veće površine nego prethodnih godina. Zadaci realizirani na projektima minsko sumnjivih područja sastoje se od većeg broja pojedinačnih zadataka (ciljanih ili sistematskih istraga).
Tokom 2023. godine deminerski timovi FUCZ izvodili su radove na sljedećim zadacima “land release” (vraćanje površine): Una (Bihać), Kozlovac (Ilijaš), Zebina šuma (Foča u FBiH), Ularice – Bejići (Usora), Dubica – Novi Grad (Odžak) i Poplat (Stolac).
U 2023. godini nastavljene su operacije na zadatku “NP Una” u Bihaću, a radovi su izvođeni na ukupno pet ciljanih/sistematskih istraga, pri čemu je redukovano 61.213 m² sumnjive površine. Tehničkim metodama u 2023. godini u potpunosti su završeni radovi na četiri pojedinačne istrage, pri čemu je pronađeno i uništeno ukupno 40 PP mina i osam komada NUS-a.
U 2023. godini operacije humanitarnog deminiranja na zadatku “Kozlovac” u Ilijašu izvođene su na lokalitetu Tirića bara, i to na tri istrage. Na zadatku je u potpunosti potvrđena miniranost kroz pronalazak velikog broja mina (101 komad) i 21 NUS. Ukupna redukovana površina na dvije završene istrage u 2023. godini iznosi 45.520 m2.
U okviru zadatka “Zebina šuma” u općini Foča (FBiH) u prošloj godini u potpunosti su završeni radovi na zadatku “Okolišta” pri čemu je redukovana površina od 76.150 m². Nakon završetka navedene istrage započeti su radovi na zadatku “Kovačeva ravan”. Tokom ovih radova pronađene su i uništene 63 PP mine i 19 komada različitog NUS-a.
Na zadatku “Ularice Bejići” u općini Usora u 2023. godini završeni su radovi na dvije pojedinačne istrage, i to “Grabovača” i “Jasike”. Nastavljeni su radovi na lokacijama “Ekonomija” i “Paukovići”. Ukupno je tretirano 25.833 m² sumnjive površine pri čemu je redukovana površina od 54.140 m², a pronađeno je i uništeno 11 PP mina, devet PT mina i osam komada različitog NUS-a.
U okviru zadatka “Dubica – Novi Grad” u općini Odžak tokom 2023. godine u potpunosti su završeni radovi na sedam pojedinačnih istraga, i to: “Kamenica – Srnotača”, “Kanal Jošava”, “Berek Panjevi”, “Mera”, “Mera 2”, “Novi Grad” i “Kanal Berek”, pri čemu je redukovana površina od 96.119 m², a pronađeno je i uništeno 12 PP mina. Od ukupno 10 pojedinačnih istraga radovi su završeni na osam, a planirano je da se radovi na preostale dvije istrage završe u prvom kvartalu 2024. godine.
Na zadatku “Poplat” u Stocu u prošloj godini završeni su radovi na lokacijama “Komanje brdo”, “Drenovac”, “Basilije” i “Križevac”, pri čemu je redukovana površina 354.778 m², a radovi su započeti i na ciljanoj istrazi “Gradina”. Pronađeno je i uništeno ukupno 13 PP mina i pet komada NUS-a.