Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.03/01.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 17 osoba  starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. U skladu sa vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana nastavljene su aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica na području Općine Stari Grad.

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. U toku jučerašnjeg dana uposlenici KJKP Rad izvršili su dezinfekciju  Doma zdravlja Ilidža, Migracionog centra u Blažuju i doma staraca „Grin“. U skladu sa naredbom Štaba izvršene su tri dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

  Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.  Nastavljena je akcija podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Općinski štab civilne zaštite je preduzeo aktivnosti na uspostavljanja mehanizma distribucije lijekova osobama starijim od 65 godina koji nemaju bližnjeg srodnika i vezi s tim na zvaničnoj web stranici objavio detaljno uputstvo.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite pripadnici VD Vogošća su izvršili dezinfekciju svih ulica na području MZ Gora, kao i dezinfekciju  svih trotoara i prilaza stambenim objektima u centralnom dijelu općine, dok su aktivisti Crvenog križa Vogošća bili angažovani na dostavi toplih obroka na adresu korisnih javne kuhinje i paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji objekata i javnih površina na području Kantonu Sarajevo, dok je u večernjim satima bila angažovana zajedno sa VD Vogošća na vanrednoj inicijalnoj sistemskoj dezinfekcije javnih površina užeg jezgra Općine Vogošća.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava. 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Maglaj. Stanje redovno. U samoizolaciji  723  lica, timovi za kontrolu izvršili obilazak istih, 1 lice prekršilo zabranu kretanja  posle 20 h. Poduzete odgovarajuće mjere.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 36 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa. 

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 416 osoba, a period samoizolacije je završio za 35 osoba. Novih u samoizolaciji je 29. Jučer su poslana 4 uzorka na analizu i svi su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka. Od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra Doma zdravlja Tešanj. Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Takođe je na snazi  i naredba Federalnog štaba civilne zaštite kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na cijelom prostoru Federacije BiH. Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00, niti je bilo prekršaja  po pitanju kršenja samoizolacije. Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. U skladu sa tim Policijska stanica Tešanj će i dalje vršiti kontrole kretanja ljudi na ovom području u cilju smanjenja mogućnosti prijenosa zaraze.  Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dužni su preduzeti redovne i vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima. U slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti telefonom svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754. Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite). Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa.

Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom. 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite na  izvanrednoj telefonskoj sjednici, održanoj dana 31.03.2020. godine, donio je sljedeće Zapovijedi:

  1. Zapovijeda se prinudna izolacija za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog tijela kojim se određuje mjera izolacije, za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.
  2. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ i Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ da osiguraju objekte i uvjete za prinudnu izolaciju sa potrebitim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uvjetima boravka osoba iz točke 1. ove zapovijedi.
  3. Rok za uspostavljanje objekata iz točke 2. je tri dana od dana donošenja ove zapovijedi.
  4. Zadužuju se rukovodioci tijela iz točke 2. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite, izvješćuju Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
  5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se nakon ispunjavanja uvjeta iz točke 3. ove zapovijedi.

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK

U posljednja 24 sata, u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNŽ, zaprimljene su 3 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na rad jednog frizerskog salona, prijavu dolaska jedne osobe iz Njemačke i prijavu prevelikog broja kupaca u jednoj trgovini , gdje su pojedini bili bez maski i rukavica.

Dvije osobe su prijavile dolazak u Mostar iz inozemstva. Jedna je stigla iz Španjolske, a druga iz Hrvatske. Osobe  su evidentirane, a podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim i ostalim službama , brojevi telefona za sve informacije o COVID-19:

121  ; 036 327 387 ; 063 000 121 .

Općina Jablanica. Dana 31.03.2020. godine, održana sjednica OSCZ Jablanica na kojoj je razmatrana analiza izvršenih obaveza proisteklih iz Zapovjedi.                                                                 Zapovjednik OSCZ – Općinski načelnik zajedno sa Načelnikom stožera i članom stožera uz prisutnost ravnatelja JZU Doma zdravlja obišli objekt Izolatorija u objektu Doma samaca gdje se izvode radovi na čišćenju prostorija.                                                                      Održan sastanak Stožera sa predstavnicima udruženja Gospodarstvenika općine Jablanica na kome je donesen zaključak da se formira koordinaciono tijelo za suradnju sa gospodarskim sektorom.

Izvršeno 17 kontrola samoizolacije. Nije bilo prekršilaca, kao ni kršenja zabrane kretanja.

Izvještaj Doma zdravlja Jablanica za 31.03.2020.godine:  Ukupan broj osoba u samoizolaciji je 49. Uzorak koji je poslan na testiranje dana 30.03.2020.godine je negativan.  Dana 31.03.2020.godine još jedan uzorak je poslan na testiranje te se očekuju rezultati tijekom današnjeg dana.

Općina Prozor-Rama. Djelatnici  PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 82 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da sve osobe poštuju izrečenu im mjeru.

Na području Općine u protekla 24 sata prijavljena  je  jedna osoba koja je stigla iz inozemstva, te je za istu izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše Općine  je 291. Dana, 31.3.2020. godine, iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacije izišlo 37 osoba. Ukupan broj osoba koje su do sada izišle iz samoizolacije na području Općine  je 144.

Trenutno se,  pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi  146 osoba.

Grad Čapljina. Nije bilo prijava za kršenje samoizolacije.                                                                                                                                    

Općina Stolac. Nema pacijenata sumnjivih na virus COVID-19.

Općina Neum. Nije zabilježeno kršenje mjera samoizolacije, kao ni drugih izdanih  zapovjedi.

Nema novih rješenja o samoizolaciji. 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona  od Korona virusa (COVID19) testirano je 10 osoba od kojih je 1 pozitivna i ista je izliječena.

Osobe stavljene u samoizolaciju  461.

IZAŠLO iz samoizolaciju  273. osoba.

NALAZI  se  u samoizolaciji 188 osoba. 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 31.3.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 3694 osoba. Broj zaraženih osoba  je 37.

Na osnovu informacijama dobijenih iz operativnog centra civilne zaštite Grada Tuzla u poslijednje vrijeme primjećen je veći broj migranata koji hodaju gradom bez obzira na zabranu kretanja a prema prijavama građana isti ulaze u napuštene objekte i tamo borave. Također dobijena je informacija da je grupa od 25 migranata koja je bila upućena u prihvatni centar Blažuj vraćena u Tuzlu.

 Srednjobosanski kanton

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je putem kantonalnog operativnog centra    prikupila podatke o adekvatnom prostoru za smještaj i izolaciju osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrećenim mjerama izolacije,te iste dostavila FŠ,KŠ i Vladi KSB.

U tijeku su aktivnosti na organiziranju alternativnih smještajnih kapaciteta u svim  općinama.

Sve aktivnosti se provode u skladu sa naredbama FŠ i KŠ CZ.

Zapadnohercegovački kanton

U Zapadnohercegovačkom kantonu,  potvrđen još 1 slučaj zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Do sada imamo u Širokom Brijegu 14, u Grudama 4 i Posušju 3 zaražene osobe a od toga su dvije osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 21.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 14 4 3 0 21
Umrlih 1 1     2

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 1007 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana,31.03.2020. godine  na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde testirano je 37 osoba na COVID-19, svi testirani su negativni. Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Bosansko-podrinjskog kantona je 6.

Ukupan broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 149.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima Službe civilne zaštite Grada Cazina jedno lice pozitivno je na korona virus, a  855 lica nalazi se u samoizolaciji.

Prema podacima Službe CZ Bužim nema lica zaraženih korona virusom.a 296 nalazi se u samoizolaciji.

Prema podacima Službe civilne zaštite općine Sanski Most nema lica zaraženih korona virusom, a 212 lice nalazi se u samoizolaciji.

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, broj osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji je 629. Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema.

Prema informacijama iz MUP-a HBŽ i uprave za inspekcijske poslove HBŽ, na području županije nije bilo prekršaja zabrana kretanja i prekršaja samoizolacije.

 

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim  imala je intervenciju na gašenju požara  u ul. Generala Izeta Nanića od 14:30 – 15:30 sati, gdje je gorjela napuštena kuća. Požar su ugasila tri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara borove šume u ulici Zmajevačka cesta, te jednu intervenciju u ulici ZAVNOBiH-a, gdje je gorio dimnjak.

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je jutros u 05:23 sata, u Krndiji,gdje je gorio malinjak i šuma.  Intervencijom je utvrđeno da se radilo o kontrolisanom paljenju protiv mraza.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara od i to:

– od 19:15 do 20:05 sati, u Miljkovićima, gdje je gorjela trava,

– od 22:20 do 23:00 sati, u Rudarskoj ulici, gdje je gorio dimnjak.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara u  Međugorju, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 16:51 do 18:20 sati, u Željezničkoj ulici, gdje je gorio dimnjak,

– od 18:25 do 19:20 sati, u ul. Pave Anđelića, gdje je gorio dimnjak.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Stjepana Radića, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara u Gornjoj Koloniji, gdje je gorio dimnjak.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Donja Jošanica I na br.159 (Općina Vogošća) gdje je gorio krov na privatnoj kući. U gašenju je učestvovalo 14 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 16:39 sati a likvidiran u 18:35 sati. Pričinjena je velika materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Gornji Vakuf-Uskoplje,Hadžići i grada Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 HAVARIJA NA POSTROJENJIMA PRAVNIH LICA

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Dana 31.03.2020.godine u 11:00 sati došlo je do eksplozije autoklava u prostorijama mikrobiološkog laboratorija u KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću. Radi se o aparatu koji nije u svakodnevnoj upotrebi, ali zbog vanredne situacije i kvara na drugom aparatu, isti je stavljen u pogon.

  O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE