Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

Federalni štab civilne zaštite, na jučerašnjoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba koja se tiče određivanja prostora za karantin. U njoj se naređuje Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH da hitno pripremi epidemiološki izvještaj i dostavi ga Federalnom ministarstvu zdravstva radi donošenja rješenja o stavljanju u karantin i određivanju prostora za karantin povodom najavljenog dolaska čarter leta iz Rima na Međunarodni aerodrom Sarajevo planiranog za 27.3.2020. godine.

Ovom naredbom od JP Međunarodni aerodrom Sarajevo se traži da poduzme sve higijensko-epidemiološke mjere dezinfekcije prtljaga odmah nakon istovara iz aviona a od Granične policije BiH da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedilo što kraće zadržavanje putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije u skladu s prethodnim naredbama. Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je zadužena da  obezbijedi prevoz putnika i prtljaga nakon završene procedure na aerodromu do mjesta određenog za karantin.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Zavod za javno zdravstvo FBiH

FEDERACIJA BIH: 74 potvrđenih slučajeva;

 • Utvrđeni uvezeni slučajevi iz Italije, Njemačke, Švicarske i Srbije. Lokalna transmisija na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.
 • Dva veća klastera vezana za događaj u Konjicu (do sada 28 potvrđenih slučajeva, evidentirana 3. generacija kontakata) i slučaj u Mostaru (7 potvrđenih slučajeva).
 • U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klastera.
 • Evidentirana dva klastera u Zapadnohercegovačkom kantonu i jedan u kantonu Sarajevo.
 • Novi improtirani slučajevi iz Austrije i Turske.
 • Ukupno evidentirana 3 smrtna slučaja.

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 26.03.2020.

Kantoni Broj testiranih Broj novih slučajeva Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 24 6 1
Posavski kanton 6 1
Tuzlanski kanton 138 0
Zeničko-dobojski kanton 36 8
Bosansko-podrinjski kanton 27 1 5
Srednjobosanski kanton 30 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 206 6 32 1
Zapadnohercegovački kanton 26 4 11
Kanton Sarajevo 85 1 10 1
Kanton 10 12 0
Federacija BiH 590 12 74 3

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana Štab je održao 3. redovnu sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Članovi Štaba su upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa naredbom i zaključkom  Štaba tokom dana izvršili podjelu  raspoloživih količina zaštitne opreme (zaštitne maske, rukavice, mantili i kape) koje je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo dala na raspolaganje Štabu, slijedećim ustanovama, organima i udruženjima:

 • Udruženju ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo 1200 komada hiruških maski sa povezom i 1800 komada hiruških rukavica sterilnih;
 • KJU Gerontološki centar Sarajevo 1000 komada hiruških maski sa povezom i 1500 komada hiruških rukavica sterilnih;
 • KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo 1000 komada hiruških maski sa povezom i 1000 komada hiruških rukavica sterilnih;
 • KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba 200 komada hiruških maski sa povezom i 200 komada hiruških rukavica sterilnih;
 • Pritvorskoj jedinici pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 200 komada hiruških maski sa povezom i 500 komada hiruških rukavica sterilnih;
 • JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2000 komada hiruških mantila sa pojačanjem i 5000 hirurških kapa;
 • JU „Opća bolnica Prim. dr. Abdulah Nakaš“ 5000 hiruških kapa;
 • Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 1400 komada hiruških maski sa povezom i 2000 komada hiruških rukavica sterilnih.

Članovi Štab su također, upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo tokom dana u skladu sa naredbom Štaba izvršili podjelu 500 litara alkohola 75%,   koji je donacija Sarajevske pivare d.d., na slijedeći način: Univerzitetskom kliničkom centra Sarajevo 100 litara, JU „Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš“ 100 litara, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 100 litara,  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 100 litara i KJP Veterinarska stanica Sarajevo 100 litara.

Štab je razmatrao spiskove osoba starijih od 65 godina koje žive sama dobijene od općinskih štabova civilne zaštite, te konstatovao da su to preliminarni spiskovi i da će se isti redovno ažurirati, kako bi na spiskovima bile samo osobe starije od 65 godina koje žive same i koji nemaju bližih srodnika da im dostave neophodne životne potrepštine. Na sjednici je dogovoreno da Štab sutra (27. marta) dostavi navedene spiskove Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kako bi općinski štabovi civilne zaštite putem sekretara mjesnih zajednica mogli preuzimati lijekove iz apoteka propisane kao redovna terapija za ovu kategoriju stanovništva i iste predavati volonterima Crvenog križa Kantona Sarajevo i njihovih općinskih organizacija koji će lijekove dostavljati osobama starijim od 65 godina.

Po nalogu Štaba Služba za veterinarske poslove nastavila je aktivnosti tokm jučerašnjeg dana na planskoj dezinfekciji javnih objekata i površina. 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća

Općinski štaba civilne zaštite je jučer održao vanrednu sjednicu nakon što je potvrđen slučaj koronavirusa na području Općine Vogošća i donio hitne mjere kako bi se suzbilo dalje širenje virusa. Donesena je naredba kojom se stambena zgrada gdje stanuje osoba koja je zaražena koronavirusom stavlja u potpunu izolaciju počevši od 26. marta 2020. godine, što podrazumjeva da će ulaz i izlaz iz zgrade biti zabranjen svim osobama osim zdravstvenih radnika, policijskih službenika i ovlaštenih pripadnika civilne zaštite, dok će u toku trajanja izolacije stanarima stambene zgrade u izolaciji sve potrepštine kao što su namirnice i lijekovi bit će, dostavljeni putem službi zaštite i spašavanja. 

Općinski štab civilne zaštite Centar

Općinski štab civilne zaštite je poduzeo aktivnosti na provjeri kod upravitelja zgrada da li provode postupak dezinfekcije objekata na području Općine Centar.  Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice je u skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite, pokrenula procedure javnih nabavki materijalno-tehničkih sredstva za potrebe zadravstvenih ustanova na području Općine Centar. 

Općinski štab civilne zaštite Centar

Općinski štab civilne zaštite je u toku jučerašnjeg dana angažovala svoje službe zaštite i spašavanja na dezinfekciji zgrade, stana, stubišta i ulaza ispred zgrade gdje je živjela preminula osoba zaražena koronavirusom, kao i prostora oko zgrade Općine Ilidža i Doma zdravlja Ilidža, te sporednih ulica u naselju Osjek. 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu. Crveni križ Hadžići zaprimio je dva poziva od građana koji su zatražili pomoć u hrani i istim su dostavljeni paketi hrane.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od koronavirusa.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U samoizolaciji je 817 osoba, timovi za kontrolu izvršili su  obilazak istih, 1 lice prekršilo  mjere zabrane kretanja.

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalaze se 154 osobe i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugov. OŠCZ u svakodnevnom zasjedanju. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji, sa posebnim potrebama.

Općina Zavidovići. U toku jučerašnjeg dana, izvršene su neophodne pripreme i postavljeni su kreveti u Sali „Prve osnovne škole“  u ulici Safvet bega Bašagića za smještaj lica sa lakšim simptomima.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite održao je dana 26.03.2020. godine, izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donio zapovijedi i preporuke s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNŽ, koje stupaju na snagu odmah.

 1. Preporučuje se svim ukućanima koji su u obitelji imali zaraženog, a bili su u samoizolaciji 14 dana, da izolaciju produže za dodatni period od 14 dana.
 2. Preporučuje se svim poslodavcima u javnom i privatnom sektoru, kao i privatnim tvrtkama, da, gdje je god to moguće, rad organiziraju sa minimalnim brojem ljudi (po mogućnosti jedna osoba u uredu).
 3. Preporučuje se svim pravnim i fizičkim osobama koje nisu obavezne i nisu uključene u rad u uvjetima proglašenja nepogode, da ograniče međugradsko i međumjesno kretanje, osim u nužnim slučajevima.
 4. Preporučuje se vlasnicima prijevozničkih tvrtki, kao i privatnim prijevoznicima, da svoj rad, a koji je u ovoj situaciji, zbog opskrbe potrebnim namirnicama i drugim neophodnim sredstvima, bitan, organiziraju na način da vozačima između i nakon vožnji, omoguće da odmah ne idu u krug obitelji, nego da borave u samoizolaciji.
 5. Preporučuje se institucijama ovlaštenim za izdavanje dozvola za kretanje u vrijeme policijskog sata, da izdaju dozvole isključivo onim osobama koje su neophodne za njihov rad i funkcioniranje.

Grad Čapljina. Izvršena je provjera samoizolacije 170 osoba. Svi  su zatečeni na navedenim adresama.  Izdano je 21 rješenje za samoizolaciju.

Općina Čitluk. Dana 26.03.2020.godine Općinski stožer Civilne zaštite Čitluk donio je zapovijedi s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije:

 1. Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području općine Čitluk.
 2. Zapovijeda se Domu zdravlja Čitluk da organizira pružanje žurnih stomatoloških usluga za građane općine Čitluk.
 3. Zapovijeda se Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje da ustroji mobilni tim Centra za pružanje usluge građanima općine Čitluk – šalter sale, te da javno objavi kontakte kako bi po pozivima osoba starijih od 65 godina išli na kućne adrese i izdavali potrebne punomoći, a sve u svrhu omogućavanja starijim osobama da mogu opunomoćiti mlađe članove obitelji za rješavanje svakodnevnih životnih potreba (podizanje novca s banke, podizanje mirovine, preuzimanje poštanskih paketa i sl.).
 4. Za potrebe osiguranja smještajnih kapaciteta za lakše i srednje teške oboljele osobe od korona virusa (COVID 19)s područja općine Čitluk, određuju se sljedeći objekti :
 5. a) SPORTSKA DVORANA OSNOVNE ŠKOLE FRA DIDAKA BUNTIĆA U ČITLUKU, na adresi ulica Kralja Tomislava broj 94
 6. b) NOVOIZGRAĐENI OBJEKT STARAČKOG DOMA U BIJAKOVIĆIMA, na adresi ulica Hrvatskih branitelja broj 13
 7. Zapovijeda se Crvenom križu Čitluk da vrši koordinaciju rada volontera koji su raspoređeni u mobilne timove i pružaju pomoć starijim osobama iznad 65 godina oko podizanja novca s banke i podizanja mirovine, kupovine artikala za svakodnevnu uporabu – hrana, sredstva za higijenu i dr.

Općina Stolac. Dana 25.03.2020. godine, Općinski stožer Civilne zaštite Stolac, donio je Zapovijedi s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije:

 1. Zapovijeda se Domu zdravlja Stolac da u okviru svojih kapaciteta i ovlaštenja poduzme radnje za stvaranje uvjeta za rad medicinskog osoblja i pružanja usluga liječenja u Školskoj sportskoj dvorani u slučaju potrebe za prijem lakše i srednje oboljelih osoba od korona virusa (COVID-19).
 2. Zapovijeda se Komunalnom poduzeću Stolac da u okviru svojih kapaciteta i ovlaštenja poduzme radnje na čišćenju, provjeri komunalnih, vodovodnih i elektro instalacija u Školskoj sportskoj dvorani u svrhu stvaranja uvjeta za nesmetanu upotrebu dvorane.
 3. Zapovijeda se Osnovnoj i Srednjoj školi Stolac da higijensko osoblje (čistačice) i domare stavi u radnu obavezu i na raspolaganje Općinskom Stožeru Civile Zaštite u svrhu poduzimanja radnji  na čišćenju i opremanju Školske sportske dvorane.
 4. Zapovijeda se DVD-u Stolac da poduzme radnje na dezinfekciji objekta Školske sportske dvorane u slučaju potrebe za prijem lakše i srednje oboljelih osoba od korona virusa (COVID-19).

 Općina Jablanica. Na području Općine Jablanica, Policijska stanica prati provođenje zapovijedi koje su donijeli Federalni, Županijski i Općinski Stožer Civilne Zaštite.

U protekla 24 sata, na području PS Jablanica, zabilježen je jedan slučaj narušavanja JRiM, nepoštivanjem naredbe o zabrani kretanja osoba starijih od 65 godina, gdje je jednoj osobi izdan prekršajni nalog u iznosu od 500,00 KM.

Patrole Policije su izvršile kontrole osoba kojima je određena samoizolacija, od strane Federalnih i Županijskih inspekcijskih organa, vezano za Pandemiju korona virusa, a isti su zatečeni  na  adresi  stanovanja  uz poštivanje naloženih mjera.

Dana, 26.03. 2020. godine, održana je sjednica Općinskog Stožera Civilne zaštite. Donesena je Odluka o određivanju mobilnih timova za matične urede na području Općine Jablanica, čiji su brojevi javno objavljeni.

Općina Rama. Dana 22.03.2020.godine u 15:00 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor – Rama zaprimili smo sljedeće izvješće:

U proteklih 24 sata prijavljeno je 16 osoba koje su stigle iz inozemstva. Te je za sve izrečena zdravstvena mjera samoizolacije.

Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva do 14:00 sati je 272.

Općina Neum. U kontaktu sa domom zdravlja Neum potvrđeno je 1 novo rješenje o samoizolaciji. Svi koji su pod izrečenim mjerama se javljaju dežurnom liječniku i nemaju nikakvih simptoma.

 Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske je testirano 3. osobe od kojih je 1. pozitivna na

virus (COVID-19) dok je 396. osoba stavljeno u samoizolaciju. Od kojih je 39 izašlo.

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jutros  do 08,00 sati u izolaciji se nalazi 5037 osoba.

 Zapadnohercegovački kanton

Dana 26.03.2020. godine, u Zapadnohercegovačkom kantonu, potvrđena još 4 slučaja zaraze koronavirusom od čega 1 u Širokom Brijegu i 3 u Grudama. Ukupan broj zaraženih je 11 osoba.

 Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Na području bosansko –podrinjskog kantona Goražde  dana 26.03.2020. godine registrovana je još jedna osoba pozitivna na Corona virus,tako da je  do sada ukupan broj 5.

Broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 135.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

 Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona dana 20.03.2020.godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

Prema podacima koje smo dobili od Zavoda za javno zdravstvo USK-a, a vezano za pojavu slučajeva zaraze korona virusom COVID -19, do sada je na području USK-a potvrđeno šest pozitivnih slučajeva i jedan smrtni ishod. Na području grada Bihaća je pet slučajeva sa jednim smrtnim ishodom i na području općine Bosanska Krupa—Ivanjska jedan slučaj oboljevanja. Trenutno se na infektivnom odjelu KB Bihać  nalaze dvije hospitalizirane osobe, dok se tri pozitivne osobe nalaze na kućnom liječenju (blaža klinička slika).

Prema  podacima Službi civilne zaštite općina/gradova na području USK-a u samoizolaciji se nalaze lica u općinama i to: Bosanski Petrovac – 64 lica, Sanski Most – 218 lica, Bužim – 288 lica i Cazin – 1118 lica. Od ostalih općina nismo dobili podatke o broju lica koji se nalaze u samoizolaciji.

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavod za javno zdravstvo Kantona 10 stavljeno je  600 osoba  pod izolaciju i nadzor. Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema.              

Kantonalni štab civilne zaštite Kantona 10 na 6. izvanrednoj sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donio je Zapovijed o dopuni Zapovijedi o kretanju osobama mlađim od 18 godina i starijima od 65 godina na području Kantona 10 i Zapovijed Kantonalnog štaba civilne zaštite kojim se zabranjuje kretanje građanima na području Kantona 10 od 18h do 5h.

 POŽARI 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada  Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Sjenjak, kula F gašenje izolacijena cijevima centralnog grijanja, zatim naselje Požarnica gdje je došlo do požara na trafo stanici i naselje Krojčica, gašenje dimnjaka na privatnom stambenom objektu. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

 Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada  Živnice imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu (garaža i radionica) u 2. ulici na br. 72. Požar je lokaliziran i ugašen.

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u napuštenoj kući u ulici Aleja šehida.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 15:03 do 15:50 sati, u mjestu D.Studenci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 3.000 m².

 Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intevenciju na gašenju požara  od 22:00 do 00:00 sati, u mjestu Drinovci,  gdje je gorio pomoćni objekat.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 19:05 do 19:45 sati, na Kočinama gdje je gorjela trava i otpad,

– od 20:30 do 20:50 sati, u Brankovcu gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od  13:45 do 15:20 sati, gdje je gorjela trava i trska u Čapljinskom polju.                                                                                                                                    

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 13:15 do 14:45 sati, u Donjoj Blatnici gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:25 do 17:30 sati, u Tepčićima gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

 Unsko-sanski kanton 

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je manju intervenciju na gašenju požara u mjestu Donji Brigovi, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gornji Kamengrad, gdje je gorjela radiona stolarska.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara, te jednu tehničku intervenciju.

 

 O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE