Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Federalna uprava Civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja poduzimati sve potrebne mjere na sprečavanju širenja Koronavirusa (COVID-19), na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U cilju koordiniranja planskih aktivnosti sa općinama na poduzimanju preventivnih mjera na sprečavanju širenja koronavirusa, Štab je jučer pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu dostavio dinamički plan čišćenja i dezinfekcije ulica od strane KJKP Rad, kako bi oni prema njemu mogli prilagoditi svoje planske aktivnosti na čišćenju, pranju i dezinfekcijie ulica, trotoara i drugih javnih površina koje su dogovorene na sastanku održanom 21. marta 2020. godine.

Štab je također, jučer donio pojašnjenje svoje  naredbe kojom se zadužuju općinski štabovi civilne zaštite da u saradnji sa Udruženjem penzionera, Crvenim križem i centrima za socijalni rad naprave spiskove osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština, kako bi se ono što brže realizovala.

U toku jučerašnjeg dana, tim Štaba posjetio je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kako bi se na licu mjesta uvjerio kake se implementira njegova naredba vezana za privremeno ustupanje jednog krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja  pacijenata zaraženih koronavirusom (COVID-19).

Po nalogu Štaba Služba za veterinarske poslove nastavila je  aktivnosti na planskoj dezinfekciji javnih objekata i površina.

Općinski štabovi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, su poduzeli slijedeće mjere i aktivnosti na smanjenju opasnosti od koronavirusa:

 

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad:

Od početaka novonastale situacije izazvane koronavirusom  na području Općine Stari Grad, poduzete su slijedeće  mjere i aktivnosti na sprečavanju  i suzbijanju širenja te zarazne bolesti:

 • donesena je Odluka o proglašenju prirodne i druge nesrećezbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (Covid – 19)  na području Općine Stari Grad Sarajevo;
 • donesena je naredba o aktiviranju svih općinskih službi zaštite i spašavanja na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od koronavirusa;
 • donesene su odluke za izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu od 400.000,00 KM za pružanje finansijske pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (stara i iznemogla lica u stanju socijalne potrebe, kao i porodilje), 20.000,00 KM za nabavku zaštitne opreme (maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju i bez kontaktnih toplomjera) za potreba službe zaštite i spašavanja koja je formirana u Domu zdravlja Stari Grad, 6.000,00 KM za nabavku goriva za potrebe službe koja je formirana u VD Vratnik i 5.000,00 KM Crvenom križu Satri Grad za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu koji su njihovi korisnici (onkološki pacijenti, osobe kojima je potrebna hrana i, higijenske potrepštine), a  donesena je odluka da se obezbjede određene finansijske olakšice za privredne subjekte;
 • angažovana je Služba za zaštitu od požara koja je formirana u VD Vratnik na provođenju preventivne mjere zaštite pojačanog noćnog pranja i dezinfekcija ulica, pješačkih staza i platoa ispred javnih objekata, na način da se peru ulice koje nisu obuhvaćene aktuelnim programom pranja koji provodi KJKP Rad, s akcentom na ulice u padinskim dijelovima (do sada su dezinfikovane ulice na Vratniku, Kovači, Medrese, ulica Safvet-bega Bašagića, Mejlina, Carina, Avdage Šahinagića i dr.);
 • obezbjeđeno je neprekidno funkcionisanje Općinskog operativnog centra civilne zaštite, koji je 24 sata na raspolaganju građanima u pružanje pomoći u slučajevima potrebe za osiguranjem hrane, lijekova i higijenskih i drugih potrepština, usmjeravanja u zdravstvene institucije u slučaju potrebe za ljekarskom pomoći;
 • zaduženi su upravitelji svih zgrada na području Općine Stari Grad Sarajevo da vrše dezinfekciju svih ulaza i stubišta u objektima kolektivnog stanovanja u ovoj općini, minimalno jednom sedmično;
 • na web stranici općine objavljuju se u kontinuitetu preporuke i preventivne mjere zaštite od koronavirusa, kao i svi važnije telefonski brojevi koji mogu pomoći građanima u novonastaloj situaciji;
 • u cilju zaštite uposlenika radno vrijeme u općini je organizovano u skladu sa naredbama nadležnih štabova civilne zaštite;
 • u cilju rješavanja problema koji su nastali nakon proglašenja određenih mjera za sprečavanja širenja koronavirusa (u posljednja dva dana Općinski operativni centar civilne zaštite i sekretari mjesnih zajednica primili su veliki broj poziva građana sa terena od starih i iznemoglih lica,  kojima je potrebna zdravstvena njega i pomoć, ljudi koji su nepokretni, koji trebaju pregled, presvlačenje i sl,) komandant Općinskog štaba  civilne zaštite donio je naredbu kojom se od Doma zdravlja Stari Grad traži da po hitnom postupku formira timove za palijativnu njegu koji će obilaziti ove ljude i djelovati u skladu sa svojim nadležnostima, a da se u slučaju nedostatka medicinskog kadra pozovu svi koji su u evidenciji Biroa za zapošljavanje, a medicinske su struke kako bi pomogli u ovoj situaciji ( potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo nađe zakonsku mogućnost za realizaciju ovog prijedloga, s obzirom da se ukazala potreba za palijativnom njegom);
 • Općinski štab civilne zaštite Stari Grad je donio zaključak kojim se obavezuje Dom zdravlja Stari Grad da svaki dan u 10:00 sati dostavlja izvještaje Općinskom štabu civilne zaštite Satri Grad o izlascima na teren i intervencijama koje su timovi za palijativnu njegu imali,
 • Općinski štab civilne zaštite je poduzeo mjere i aktivnosti u cilju rješavanja snabdijevanja osoba starijih od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje sa hranom, lijekovima i drugim potrepštinama (narodna kuhinja Stari Grad počela je vršiti dostavu obroka korisnicima preko 65 godina, ali je potrebno da ažurira evidenciju, dok je Crveni križ Stari Grad  angažovao volontere koji će od 24. marta 2020. godine vršiti dostavu obroka korisnicima iz njihove kuhinje, a također za stare osobe vršit će po potrebi i kupovinu druge robe i lijekova i njihova dostava, plaćati račune i slično.

 

Općinski štab civilne zaštite Centar:

Dana, 22.03.2020. godine održana je četvrta vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je:

 • određeno novo radno vrijeme od 09 do13:00 sati za državne službenike i namještenike čije je prisustvo neophodno za funkcionisanje organa Općine;
 • zabranjeno putovanje svim uposlenicima Općine van teritorije Kantona Sarajevo, a za izuzetno neophodna putovanja odobrenja će davati Općinski načelnik,
 • Službi za zajedničke poslove naloženo da izvrši nabavku u maksimalnim količinama zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava,
 • nalaženo DVD Bjlelave da nastavi sa čišćenjem ulica i trgova na području Općine Centar,
 • odlučeno da se nastavlja podjela higijenskih paketa za socijalno ugrožene građane na području Općine Centar,
 • Odobrena nabavka dva seta termalnih kamera zdravstvenim ustanovama na području Općine Centar,
 • Odobrena nabavka jednog sanitetskog kombi vozila za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Općinski štab civilne zaštite Centar je na zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, istom dostavio i montirao jedan šator na ulazu za trijažu pacijenata,

Nakon što je podijeljeno 2000 plakata sa preporukama i savjetima za postupanje stanovništva  u cilju suzbijanja eventualnog širenja koronavirusa koji su podijeljeni upraviteljima zgrada u pripremi je još 3000 plakata koji će se podijeliti vlasnicima privatnih kuća.

 

Općinski štab civilne zaštite Novi Grad:

Općinski štab civilne zaštite Novi Grad, je poduzeo mjere i aktivnosti na realizaciji naredbe Štaba civilne zaštite Kanona Sarajevo, koja se odnosi na pravljenju spiskova osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području Općina Novi Grad.

Općinska služba civilne zaštite Novi Grad je u prethodnih 10 dana nabavila i podijelila cca 15000 zaštitnih medicinskih maski, 15000 pari zaštitnih rukavica i 450 l dezificijensa, dok trenutno radi na nabavci novih količina zaštitne opreme i sredstava

Obezbjeđeno je neprekidno funkcionisanje Općinskog operativng centra civilne zaštite (uvedeno je dežurstvo u istom od 24 sata).

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići:

Održana druga vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Hadžići na kojoj je:

 • odlučeno da se uspostavi 24 satno dežurstvo u Štabu civilne zaštite Općine Hadžići,
 • odlučeno da se na službenoj web stranici Općine Hadžići objaviti uputstvo građanima kako da postupe u slučaju da imaju simptome za koronavirus;
 • odlučeno da će ambulante u Pazariću i Tarčinu reorganizovati radno vrijeme i da će od sada raditi od 08:00 do 18:00 sati, a da se građani koji imaju potrebu posjetiti ljekara mogu javiti u Dom zdravlja Hadžići do 22 sata, a poslije toga u Hitnu pomoć Hadžići koja radi 24 sata;
 • upućen apel građanima koji stanuju u zgradama kolektivnog smještaja da izvrše dezinfekciju prostore zajedničkog korištenja (stubišta, ograde i glavne ulaze);
 • upućen apel nadležnim organima da se donesu mjere prema licima koja šire paniku;
 • odlučeno da će u koordinaranoj akciji Službe za socijalnu pomoć, Crvenog križa i Merhameta izvršiti aktivnosti na sačinjavaju spiskova osoba starijih od 65 godina koja žive same.

U toku jučerašnjeg dana Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu, dok nije mogla vršiti dezinfekciju ulica zbog snijega.

 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća:

U toku jučerašnjeg dana nastavljene su aktivnosti na sapiranju i dezinfekciji ulica na području općine Vogošća u skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite, kao i aktivnosti nabavke dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela i dr. opreme) i nabavke hrane za ugrožene stanovnike Općine Vogošća, te kontinuiranu kampanju na poštivanju mjera zaštite građana od moguće zaraze koronavirusa putem lokalne RTV Vogošća.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća, je poduzeo neophodne mjere i aktivnosti na izradi spiskova osoba starijih od 65 godina koji žive sami kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština, a u skladu sa Naredbom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Općinski štab civilne zaštite Ilijaš:

Općinski štab civilne zaštite Ilijaš, je održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirao stanje na području Općine uzrokovano koronavirusom i predložio Općinskom vijeću da izvrši preraspodjelu Budžata, kako bi se osigurala dodatna sredstva kako bi se ublažile posljedice od koronavirusa, kao i dodatna za socijalno ugrožene kategorije stanovništva i za privredu, te odlučeno da se radno vrijeme u općinskim službama  organizuje u skladu sa naredbama nadležnih štabova civilne zaštite, osim u Službi za civilnu zaštitu i Općinskom operativnom centru civilne zaštite čije će radno vrijeme biti od 07:00 sati  do 22 sata.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo,  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od koronavirusa.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Kakanj.

Nije bilo prijava pozitivnih na korona virus. Na promatranju i samo izolaciji do sada je prijavljeno 486 osobe koje su došle iz drugih zemalja, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab Civilne zaštite  HNK-a

Kantonalni štab civilne zaštite, održao je 23.03.2020. godine, izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donio nove zapovijedi s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNŽ koje stupaju na snagu odmah, a vrijede do 31. ožujka 2020. godine:

 

 1. Zapovijeda se svim zdravstvenim ustanovama na području Hercegovačko- neretvanske županije da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.
 2. Zapovijeda se taksi vozačima na području Hercegovačko- neretvanske županije da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) za vozača i putnika.
 3. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, na području Hercegovačko- neretvanske županije, osim onkološkim i drugim težim bolesnicima kojima je potrebna redovita medicinska terapija u zdravstvenim ustanovama.
 4. Zapovijeda se rukovodstvu Opće bolnice Konjic, da s obzirom na trenutačno epidemiološko stanje u Općini Konjic, osiguraju uvjete zbrinjavanja i liječenja lakših i srednjih oblika bolesnika u sklopu svoje ustanove, oboljelih od korona virusa (COVID 19).
 5. Zapovijeda se pravnim subjektima, koji su temeljem zapovijedi od 20.03.2020. godine izuzeti od zabrane rada, da su dužni organizirati radno vrijeme do 17:00 sati.

 

Operativni centar CZV HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNŽ, zaprimljene su dvije prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na poslovne objekte koji se ne pridržavaju mjera o radnom vremenu.

– 3 starije osobe su tražile pomoć volontera za dostavu lijekova i namirnica (hrane). Pomoć im je pružena od strane volontera Udruge Minores.

– 19 osoba je prijavilo dolazak u BiH iz drugih zemalja, te su evidentirani, a njihovi podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

 

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim i ostalim službama , brojevi telefona za sve informacije o COVID-19:

 121  ; 036 327 387 ; 063 000 121 .

 

Grad Čapljina. Do 18:45 sati, 5 osoba prijavljeno zbog kršenja samoizolacije.

Od 18:00 sati, nastupila zabrana kretanja.

 

Općina Čitluk. Tijekom protekla 24 sata, jedna osoba prijavila da se nalazi u samoizolaciji.

 

Općina Stolac. Nema pacijenata sumnjivih na virus COVID-19.

 

Općina Neum. Stožer  CZ Općine Neum, na sjednici održanoj  23.03.2020. godine, donio je odluku o skraćenju radnog vremena  trgovinskih radnji do 17:00 sati radnim danom. Rad trgovinskih radnji nedjeljom, vjerskim blagdanima i državnim praznicima se ukida, izuzev kioska za promet  tiska, pekarskih radnji, te ljekarni čiji se rad ograničava na vrijeme od 07:00 do 10:00 sati. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do 31. 03. 2020.godine.

U kontaktu sa Domom zdravlja Neum, potvrđeno je da je izdato 1 novo rješenje o samoizolaciji. Svi  se uredno javljaju liječnicima i nemaju nikakvih simptoma.

OC CZ Jablanica

Vršeno pranje i dezinfekcija ulica, putnih pravaca i ostalih površina na području Općine prema planu Općinskog stožera CZ.

 

Općina Prozor/Rama. Dana 23.3.2020. godine, djelatnici  PS Prozor-Rama, izvršili su provjeru 85 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da svi poštuju izrečenu im mjeru.

Na području naše Općine su, u protekla 24 sata, prijavljene 42 osobe koje su stigle iz inozemstva, kao i iz drugih općina BiH, te će za iste tijekom dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije.

Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine do 14:00 sati, 23.03.2020. godine je 238.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirane su 3 osobe, od kojih je jedna osoba pozitivna na  virus (COVID-19), dok je 357 osoba stavljeno u samoizolaciju, od kojih su 2 izašle.

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 07:00 sati, dana 24.03.2020. godine, u izolaciji je bilo 4.826 osoba.

 

Općina Kalesija

Zapadnohercegovački kanton

Jučer u večernjim satima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, potvrđen je prvi slučaj osobe zaražene koronavirusom, u mjestu Jare (Široki Brijeg). Riječ je o starijoj ženskoj osobi.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Trenutno na području bosansko –podrinjskog kantona Goražde nema novoregistrovanih (pozitivnih) na ovaj virus.

 

Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona, dana 20.03.2020.godine, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

Na području USK-a tri lica zaraženi su koronavirusom (COVID-19), a jedno lice je preminulo.

Općinski štab Bužim ,B.Petrovac,Sanski Most i V.Kladuša proglasile su stanje prirodne nepogode-pandemije uzrokovane virusom (COVID 19).

Općina Bužim. Na području općine Bužim  nalaze se 281 lica, kojima je izrečena mjera samoizolacije. Nema lica koja imaju simptome koronavirusa.

Pripadnici PS Bužim vrše nadzor nad licima kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Općina Bosanski Petrovac. Na području ove općine nalazi se 69 lica, kojima je izrečena mjera samoizolacije. Nema lica sa simptomima koronavirusa.

Općina Sanski Most. Na području ove općine nalazi se 205 lica, kojima je izrečena mjera samoizolacije. Nema lica sa simptomima koronavirusa.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavod za javno zdravstvo Kantona 10, nema oboljelih od COVID-19.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio krov kuće, u naselju Crno Blato.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

 • u ulici Aleja Šehida, gdje je gorio pomoćni objekat (šupa). Požar jeugašen. Pričinjena materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo, te
 • u ulici Zije Dizdarevića 9, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu (kuća). Požar je ugašen.

 

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • dimanjaka u naselju Donji Banjevac, na dva zasebna objekta. Požar je ugašen,
 • na stambenom objektu (kuća) u naselju Sopotnica, požar je ugašen, Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih, te
 • otpadnog materijala u ulici 7.Muslimanske brigade. Požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog, imala je intervenciju na gašenju požara, od 18:20 do 19:25 sati, gdje je gorjela trava I nisko rastinje, u mjestu Gornji Radišići, blizina Ćućinih kuća. Opožarena površina oko 2.000 m².

 

 

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:50 do 19:05 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na lokalitetu Raško polje. Opožarena površina oko 20.000 m², te
 • od 19:20 do 20:15 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, u mjestu Batin u blizini sportskog centra. Opožarena površina oko 500 m².

 

Srednjobosanski kanton

    Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce, imali jednu        intervenciju, Ulica Svetog Luke-gorio dimnjak kuće. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 15:00 do 15:40 sati, gdje je gorjela trava na Buni,
 • od 16:05 do 16:20 sati, gdje je gorio otpadni materijal u Sjevernom logoru,
 • od 19:00 do 19:20 sati, gdje je gorio dimnjak u Rudarskoj ulici, te
 • od 20:10 do 20:40 sati, gdje je gorio dimnjak u Brankovcu.

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:05 do 10:30 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Sjekosima,
 • od 15:30 do 16:00 sati, gdje je gorjela trava i rasu Gabeli,

–    od 18:05 do 18:40 sati, gdje je gorjela trska u čapljinskom polju,

 • od 19:10 do 20:30 sati, gdje je gorjelo gorilo rastinje u Šurmancima, te jednu tehničku intervenciju.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara, od 12:20 do 14:00 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Gornjoj Blatnici.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su sedam manjih intervencija.

 

SNIJEŽNE PADAVINE

Kanton 10

Općina Kupres. Na području općine Kupres, snijeg i dalje pada i puše jak vjetar. Zbog snijega i snježnih nanosa sve lokalne prometnice su zatvorene. Visina snijega oko 20 cm.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka na području TK-a

Kvalitet zraka za dan 23.03.2020 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin.  Od 23:54 sati, u prekidu je DV 10kW Skokovi, kvar na DV.

Općina Sanski Most. Od 15:39 sati, u prekidu je dio DV 20kW Podvidača, kvar na DV.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina: Jablanica, Odžak, Orašje te grada Mostara timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 14 eksplozivnih sredstava.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod je za danas izdao Žuti meteoalarm za šire područje Federacije BiH Povremeno jači udari vjetra sjevernog smjera brzine 40-50 km/h, te Formiranje sniježnog pokrivača od 5 do 15 centimetara, u planinskim područjima oko 20 cm.

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 49; Han Pijesak 32; Bihać 24; Banja Luka, Bosanski Novi 13; Ivan Sedlo, Prijedor 12; Sanski Most, Srebrenica 10; Bijeljina, Mrkonjić Grad 7; Čemerno, Sokolac 6; Jajce 5; Foča, Sarajevo-Bjelave, Tuzla 4; Doboj, Gradačac 3.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE