Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Republika Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske. Izuzetak su granični prelazi  Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Zbog sprečavanja širenja koronavirusa Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji  imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Na ulazu u našu zemlju duga je kolona teretnih vozila na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a potpuna zabrana kretanja na snazi je u vremenu od 18 do 05 sati. Na području RS-a zabranjeno je kretanje starijim od 65 godina, dok je potpuna zabrana kretanja na snazi od 20:00 do 05:00 sati. Apel je vozačima da i unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.


Federalni štab civilne zaštite

Na petoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijete su dvije naredbe.

Prva Naredba je da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Druga Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

U toku jučerašnjeg dana Štab je angažovao Službu za veterinarske poslove na  dezinfekciji javnih objekata i površina.

 

Štab je jučer u 14:15 sati održao 5. vanrednu sjednicu na kojoj analizirao stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

 

Štab je na sjednici donio slijedeće naredbe:

Naredbu kojom se zadužuju općinski štabovi civilne zaštite da u saradnji sa Udruženjem penzionera, Crvenim križem i centrima za socijalni rad naprave spiskove osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština.

Naredbu kojom se naređuje općinskim načelnicima/gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općini/gradu organizuju u periodu od 09,00  do 13,00 sati, a da po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan ovog radnog vremena.

Naredbu kojom se naređuje trgovinama koje su bile izuzete tačkom 2. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, broj: 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine, da organizuju rad do 16,30 sati, izuzev dežurnih apoteka.

Naredbu kojom se naređuje se komandantima općinskih štabova civilne zaštite u Kantonu Sarajevu da Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo dostave sve informacije o vrsti i količine medicinske, zaštitne opreme i druge opreme koja je nabavljena i koja se trenutno nabavlja u cilju prevencije, kao i otklanjanja širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), u tabelarnom prikazu, sa naznakom kojoj službi, jedinici kao i drugoj instituciji je ista nabavljena,  te kojom im se naređuje da uvedu dežurstvo 24 sata u općinskim štabovima civilne zaštite i da svakog dana do 10,00 sati imena  i prezimena dežurnih osoba sa brojem kontakt telefona dostavljaju Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite.

Naredbu kojom naređuje se Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da privremeno ustupi jedno krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja  pacijenata zaraženih koronavirusom (COVID-19).

 

Općinski operativni centara civilne zaštite Hadžići: Služba za vodosnadbjevanje i asanaciju terena izvršila je vanrednu dezinfekciju ulica Hadželi, Zlatnih Ljiljana, ulice prema Suticama i ulice prema Kućicama, ulice kroz Donje Hadžiće na području Hadžića te frekventnijih ulica Pazarića i Tarčina, te detaljno dezinfikovala prostor oko Doma zdravlja. Navedena Služba je također, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da su  nastavili aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od koronavirusa, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, te na nabavci neophodne zaštite opreme i dezinfekcionih sredstava.

 

Iz ostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo smo dobili informaciju da su preduzele mjere i aktivnosti na provođenju nadležnih štabova civilne zaštite.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Nije bilo prijava pozitivnih na korona virus. Na promatranju i samoizolaciji do sada su prijavljene 453 osobe koje su došle iz drugih zemalja, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

 

Općina Vareš. Prema podacima Doma zdravlja Vareš, na području općine Vareš u samoizolaciji su 63 osobe, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

 

Općina Zavidovići. Stanovništvo Zavidovića u većem dijelu poštuje sve Naredbe i preporuke nadležnih organa. Kao i do sada problem predstavljaju u manjem broju lica – povratnici iz inostranstva koja ne poštuju samoizolaciju. Na dežurne telefone za takve slučajeve dosta naših sugrađana anonimno dostavlja informacije koje se prosljeđuju nadležnim u Policijsku stanicu Zavidovići.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Kantonalni štab Civilne zaštite  HNK-a

Kantonalni štab Civilne zaštite održao je 22.03.2020.godine, dvije izvanredne telefonske sjednice na kojima je donio niz naredbi i preporuka s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNK-a koje stupaju na snagu odmah, a vrijede do 31. marta/ožujka 2020. godine:

– naređuje se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanske županije od 18:00 do 05:00 sati,

– iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području HNK-a, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

– Naređuje se zabrana kretanja više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra, na području HNK-a.

– Naređuje se vozačima na području HNK-a da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska, rukavice i naočale).

 

Uputa za provođenje zapovijedi

Zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama, njihov poslodavac izdaje ovjerenu potvrdu o kretanju na području HNK-a, a tko nije uposlen a ima potrebu da se kreće u vrijeme zabrane kretanja, potvrdu o kretanju izdaje MUP HNK-a.

 

Operativni centar CZV HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNK-a zaprimljene su dvije prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na osobe koje se ne pridržavaju mjera  samoizolacije.

 

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim i ostalim službama , brojevi telefona za sve informacije o COVID-19:

 

Grad Čapljina. U protekla 24 sata, Operativni centar civilne zaštite Čapljina, zaprimio je sljedeće dojave:

– jedna  dojava o nepridržavanju mjera,

– jedna dojava o kršenju samoizolacije, te

– tri (3) dojave o samoizolaciji.

 

Općina Prozor/Rama. Dana 22.03.2020.godine u 15:00 sati, od sanitarnog inspektora općine Prozor – Rama zaprimili smo sljedeći izvještaj:

– u proteklih 24 sata, prijavljeno je 11 osoba koje su stigle iz inozemstva. Te je za sve izrečena zdravstvena mjera samoizolacije,

– ukupan broj evidentiranih osoba je 196, i

– započela je akcija dezinficiranja na svim javnim i vjerskim objektima, javnim površinama i glavnim ulicama.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirane su 3. osobe, od kojih je 1. osoba pozitivna na virus (COVID-19), dok je 345 osoba stavljeno u samoizolaciju.

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 19:00 sati, dana 22.03.2020.godine, u izolaciji je bilo 4.766 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po naredbama Federalnog i Kantonalnog  štaba civilne zaštite.

Na pordručju grada Goražda, potvrđeno je još jedno lice pozitivno na korona virus, tako da je do sada imaju četiri registrovana lica.

U posljednja 24 sata, sačinjene su službene zabilješke za pet lica koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama.

 

Općina Foča u Federaciji BiH. Na osnovu informacije dobijene od Općinske službe civilne zaštite općine Foča  u F BiH,  u posljednja 24 sata, još jedna osoba (povratnik iz Republike Srbije) je pod mjerom  samoizolacije. Također, utvrđen je spisak radnika iz industrijske zone ,,Pobjeda“ koji stanuju na području općine Foča u FBiH, kako bi se pratilo poštivanje preporuka KŠCZ-e o samoizolaciji. Naredba o policijskom satu se poštuje.

 

Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona dana 20.03.2020.godine, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

Na području USK-a četiri lica zaraženi su koronavirusom (COVID-19), a jedno lice je preminulo.

 

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u mjestu Drmaljevo.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara gdje je gorio dimnjak, te požar na stambenom objektu, u naselju Memići. Požari su ugašeni.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda, imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Krsnica, MZ-e Zupčići, gdje je gorjelo nisko rastinje, i koji se  proširio na bjelogoričnu šumu. Požar je izbio dana 21.03.2020.godine, a ugašen je 22.03.2020.godine u 11:00 sati. Pri gašenju požara učestvovao je i jedan mještanin.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  u Ul. Sarajevska, gdje su gorjeli krov i dimnjak, te

– u Ul. Aleja Šehida, gdje je gorio pomoćni objekat (šupa).

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:06 do 13:20 sati, u mjestu Grab, lokalitet Tribač,  gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Požar su gasila 4 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 10.000 m², te

– od 19:25 do 20:56 sati, na nepristupačnom terenu u mjestu G. Radišići, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 3.000 m².

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega, imala je intervenciju na gašenju požara od 19:00 do 20:00 sati, u mjestu Jare, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 4.000 m².

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara  od 14:50 do 17:00 sati, u mjestu Ledinac, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 3.000 m².

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik, imali su intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u Nević Polju. Požar je ugašen.

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak, imali su intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 19:05 do 20:00 sati, na Sretnicama, gdje su gorjeli trava i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 18:25 sati, u Gabeli, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:30 do 12:15 sati, u Vidonji, gdje su gorjeli trava i rastinje,

– od 15:15 do 16:45 sati, u Gradnićima, gdje su gorjeli trava i rastinje,

– od 18:10 do 19:00 sati, u Markovcu, gdje su gorjeli trava i rastinje, te

– od 19:10 do 20:30 sati, ispomoć na Sretnicama, gdje su gorjeli trava i rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum, imala je intervenciju na gašenju požara od 18:50 do 19:30 sati, gdje je gorio dimnjak na obiteljskoj kući u Ul. Kardinala Stepinca.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 25 intervencija manjeg intenziteta.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:55 do 16:30 sati, na lokalitetu Borova glava, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Požar su ugasili pripadnici VD-a Livna i Tomislavgrada, te djelatnici šumarije.

 

SNIJEŽNE PADAVINE

Kanton 10

Općina Kupres. Na području općine Kupres, zbog snijega i snježnih nanosa sve lokalne prometnice su zatvorene.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka na području TK-a

Kvalitet zraka za dan 22.03.2020 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Centar Sarajevo, Vareš i Zavidovići, te grada Gračanica, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 11 eksplozivniih sredstava.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološki zavod je za danas izdao Žuti meteoalarm za šire područje Federacije BiH zbog minimalne temperature – 4 °C.

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 43; Ivan Sedlo 7; Bugojno 5.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE