Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.05.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH, od 16.05.2019.g., u 09:00 sati:

Sliv rijeke Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.

Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri koijma počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti:

  • VS Klokot (rijeka Klokot) – 424 cm (14.05.2019. u 09:00 h),
  • VS Sanski Most (rijeka Sana) – 438 cm (14.05.2019. u 08:00 h),
  • VS Ključ (rijeka Sana) – 288 cm (14.05.2019. u 11:00 h).

Ukupno do sada, na pomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja u prosjeku za više od 100 cm.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima nisu prognozirane značajnije nove padavine. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje trend opadanja vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja.

 

Sliv rijeke Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi blago opadanje vodostaja. Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti

  • VS Maglaj (rijeka Bosna) – 557 cm (14.05.2019. u 00:00 h),
  • VS Kaloševići (rijeka Usora) – 417 cm (13.05.2019. u 22:00 h),
  • VS Karanovac (rijeka Spreča) – 324 cm (10.05.2019. u 10:00 h).

Ukupno do sada, na pomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja na VS Maglaj u iznosu od 278 cm, na VS Kaloševići u iznosu od 283 cm i na VS Karanovac u iznosu od 110 cm.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima prognozirane su nove padavine manjeg intenziteta na gornjem dijelu sliva rijeke Bosne. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje blagi trend opadanja vodostaja na slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.

 

Sliv rijeke Save

Dana 16.05.2019. godine Glavni rukovodilac odbrane od poplava, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, na prijedlog Područnog rukovodioca odbrane od poplava za poplavno područje Odžačka Posavina, proglasio je početak redovne odbrane od poplava sa početkom u 08:00 sati, jer je na vodomjernoj stanici Slavonski Brod dostignut vodostaj pri kojem počinje redovna odbrana od poplava prema FOP-u. Vodostaj na mjerodavnoj vodomjernoj stanici za ovo poplavno područje VS Slavonski Brod (rijeka Sava) iznosi 737 cm (16.05.2019. u 08:00 h) sa tendencijom blagog porasta od cca 1 cm na sat. Pravno lice koje je zaduženo za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava na ovom području otpočelo je sa provođenjem mjera redovne odbrane od poplava koje su definisane FOP-om.

Za poplavno područje na neposrednom slivu rijeke Save Srednja Posavina bilježi se blago opadanje vodostaja na vodomjernoj stanici VS Slavonski Šamac (cca 2 cm na sat). Pravno lice koje je zaduženo za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava na ovom području pojačano prati stanje objekata za zaštitu od poplava i isto je u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Zbog porasta nivoa zaobalnih voda u kanalskoj mreži na području Odžačke i Srednje Posavine i nemogućnosti gravitacionog oticanja zbog visokog vodostaja rijeke Save, vrši se

prepumpavanje vode putem postojećih pumpnih stanica. Uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save su na terenu i prate situaciju na zaštitnim vodnim objektima na području Odžačke i Srednje Posavine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji rijeka i riječica na području kantona su i dalje u opadanju, voda se postepeno povlači u svoja korita.

 

Vodostaj rijeke Une u gradu Bihaću u 08:00 sati iznosio je 68 cm, jučer 77 cm (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane Sanskom Mostu u 08:00 sati iznosio je 309 cm, jučer 402 cm (kritična tačka je 380 cm).

Grad Bihać. Služnba civilne zaštite radi na saniranju posljedica poplava. Zaprimaju se prijave za objekte na kojima je nastala šteta i vrši se obilazak najugroženijih MZ i evidentiraju se oštećenja na objektima. Komisija za procjenu šteta je već otpočela sa radom. U toku dana će u saradnji sa JP „Vodovod“ biti organizovana podjela pakovane vode najugroženijima naseljima. Nakon evidentiranja objekata u saradnji sa sa JU „Dom zdravlja“ Bihać vrše se pripremne radnje za za dezinfekciju poplavljenih objekata

Grad Cazin. S prestankom padavina počela je normalizacija stanja na područjima koja su bila zahvaćena poplavama. Ekipe za procjenu šteta su počele obilaziti teren i vrše procjene šteta.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica S.Most je imala šest intervencija na ispumpavanju vode iz šahtova.

Općina Ključ. Vodostaji rijeke Sane i Sanice je i dalje u opadanju, još uvijek je  poplavljeno priobalno  poljoprivredno zemljište.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     737 cm, (pripremno stanje), (jučer 686 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     607 cm, (pripremno stanje),  (jučer 591 cm),

–   Orašje ——————————————    812 cm, (pripremno stanje),   (jučer 756 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,14 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 43 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati iznosio je 214 cm (jučer 293 cm) i u fazi opadanja je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm).

Općina Doboj Istok: Na području općine Doboj Istok, još uvijek je pod vodom 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  82 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati  376 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati -129 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:00 sati  241 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati 110 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 72 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     174 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 88 cm 130 cm

 

Stanje na  „HE“ ( hidro-elektranama )

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:10 sati   268,57 m.n.v.

(max. 270 m)

     180 m3/s
Grabovica 07:10 sati 157,96 m.n.v.

(max. 159 m)

     142 m3/s
Salakovac 07:10 sati  119,44 m.n.v.           (max.123,10 m)  170 m3/s
Mostar 07:15 sati 76,00 m.n.v.

(max. 78 m)

   230 m3/s
Rama 07:15 sati 590,66 m.n.v.

(max 595m)

      35 m3/s
M.Blato 07:15 sati         222,39 m.n.v.       22 m3/s

 

Zeničko-dobojski kanton

Poslije obilnih kišnih padavina koje su zahvatile područje ZDK-a, formiraju se komisije koje će obilaziti područja zahvaćena poplavama i vršiti procjenu nastale štete.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je u postepenom opadanju.

Nivo vodostaja rijeke Bosne mjerna stanica Raspotočje iznosi 178 cm.

Nivo vodostaja rijeke Bosne mjerna stanica Kakanj 209 cm.

Općina Žepče. Vatrogasci su na području Begovog hana ispumpavali vodu iz jezera koje se formiralo usljed obilnih padavina.

 

Srednjobosanski kanton

Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Gornji Vakuf Vrbas 16.05.19 u 07:00 29,00 cm
HS Bugojno Vrbas 15.05.19 u 08:00 130,00 cm
HS Daljan Vrbas 16.05.19 u 07:00 141,00 cm
HS Kozluk Vrbas 16.05.19 u 07:00 95,00 cm
HS Bistrica Bistrica 16.05.19 u 05:00 73,00 cm
HS Veseočica Veseočica 13.05.19 u 08:00 68,00 cm
HS Travnik Lašva 16.05.19 u 05:00 85,50 cm
HS Merdani Lašva 16.05.19 u 06:00 173,00 cm
HS Fojnica Dragača 13.05.19 u 05:00 76,00 cm

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:15 sati, iznosio je 239 cm, s trendom od 1 cm, (jučer u isto vrijeme iznosio je 257 cm), dok su redovne mjere obrane od poplava na 280 cm.

 

Kanton 10

Zbog kiše koja je padala proteklih dana na području Kantona 10, sve rijeke i potoci su nabujali, ali za sada nema opasnosti od poplava.

 

Kanton Sarajevo

Prema primljenim izvještajima o stanju vodostaja na vodotocima vodnog područja rijeke Save od Agencije za vodno područje rijeke Save, kao i primljenim hidrološkim izvještajima od Federalnog meteorološkog zavoda, nivoi svih vodotoka na području Kantona Sarajevo su u opadanju, tako da nema opasnosti od njihovog izlijevanja. U toku jučerašnjeg dana  ekipe  Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite su kontinuirano pratile stanje na područjima koja su najugroženija od poplava. Nije bilo izlijevanje vodotoka iz njihovih korita te ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Visina vodostaja rijeka izmjerena jutros na vodomjernim stanicama, iznosila je:

  • HS Goražde vodotok Drina u 7,00 sati ———-73,11 cm, jučer 82,94 cm,
  • HS Prača vodotok Prača u 8,00 sati————- 65 cm, jučer 70 cm,
  • HS Kolina vodotok Kolina u 7,45 sati ————42,20 cm, jučer 43,50 cm.

 

Obim i količina kišnih padavina nisu  uticale na izlijevanje rijeka iz njihovih korita na području BPK-a Goražde. Na osnovu poslijednjih pokazatelja došlo je do blagog opadanja navedenih vodotoka.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. U protekla 24 sata Općinska služba civilne zaštite Gradačac je zaprimila prijavu o reaktivaciji klizišta u naselju Zelinja Donja, koje ugrožava lokalni put prema Poljanama u ovom naselju.

Općina Gračanica. U protekla 24 sata Općinska služba civilne zaštite Gračanica je zaprimila prijavu o aktiviranju klizišta u naselju Buk.

Općina Srebrenik. Općinska služba civilne zaštite Srebrenik je zaprimila prijavu o odronu u koritu rijeke Tinje u naselju Previle koji ugrožava jedan pomoćni objekat.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. U naselju Staro Selo, reon Mlaćina voda, došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta, koje je bilo aktivno 2014. godine. Isto je presjeklo vodovod kojim se snabdjeva naselje Ravan od 9 domaćinstava.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać: Od strane Komisije za registraciju klizišta izvršen je obilazak 2 klizišta u MZ Vrsta, naselje Gornji Rekići i utvrđeno da nema potrebe vršiti evakuaciju građana.

 

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica ima intervenciju na gašenju požara u  mjestu Šljivik u firmi „Modernizacija“ koja se bavi skladištem sekundarnih sirovina.  Intervencija na gašenju požara privodi se kraju i očekuje se za par sati da se završi sa intervencijom. Požar je izbio prošle noći oko 19:45 sati. Zeničkim vatrogascima u pomoć je pristigla i firma „Alba“ sa svojim cisternama za vodu.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu u naselju Srnice Donje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju  intervenciju na gašenju zapaljenih greda na stambenom objektu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 02:10 do 04:20 sati, u Gornjoj Vitini, gdje je došlo do požara na obiteljskoj kući. Požar je gasilo pet varogasaca sa jednim vozilom.

 

PROBLEMI U VODOSNABDIJEVANJU

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Voda sa izvorišta Kruščica i dalje nije za piće, te se potrošaćima preporučuje prokuhavanje iste.

Općina Vitez. Usljed obilnih kišnih padavina došlo je do zamučivanja izvorišta „Ilidža“, te se potrošaćima do daljnjeg preporučuje prokuhavanje iste.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavine došlo je do povećane zamućenosti vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Općina Bosanski Petrovac. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje prije upotrebe za piće.

Općina Ključ. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Kladanj da je pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite i danas su nastavili  sa potragom za nestalim dječakom koji je pao u nabujali potok u mjestu Begov Han, kod Žepča. Na terenu su osim pripadnika FUCZ u potragu uključeni i GSS, policija klub spasilaca Žepče, mještani i rodbina nestalog dječaka.

 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića. Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE