Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH 

FEDERACIJA BiH: 371 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 17 smrtnih slučajeva,

– Ukupno aktivnih 348,

– Ukupno izliječenih 6.

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana Štab je u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i višim nivoima vlasti, poduzeo mjere i aktivnosti na obezbjeđenju prihvata naših državljana iz Švedske koji su oko 19:40 sati stigli na sarajevski aerodrom, gdje im je obavljena medicinska trijaža, a potom su sa autobusima uz poštovanja socijalne distance i drugih epidemioloških mjera prebačeni do Studentskog doma „Bjalave u kojima će biti smješteni tokom trajanja izolacije.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Dana, 03.04.2020. godine u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 11 osoba  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima. 

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. Po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite pripadnici DVD Vratnik su u periodu od 30.03. do 05.04.2020. godine sistemski dezinfekovali slijedeće ulice: Mošćanica od Konzuma do magistrale, Obhodža lipe, Čorbadži dede Mustafage, Crvenica, Mošćanica čikma, Rogina, Osman Nakaš, Vinograd, Grlića brdo, Ramića banja-gornja, Ramića banja-donja, Alije Nametka sa krakovima, Kriva, Skendera Kulenovića, Kreštalica, dio Safvet bega Bašagića, Hadžijamakova, Sunulah efendije, Alije Đerzeleza, Adžemovića, Karpuzova, Potoklinica, Kečina, Toromanova, Glodžina, Logavina do osnovne škole, Josipa Štadlera, Musa Ćazim Ćatić, Pirin brijeg, Podgrmečka, Fadil paše Šerifović, Hrgića, Gornje čebedžije, Hamida Svrze, Mihrivode, Bijela tabija, Carina, Vratnik mejdan – dio, Jekovac, Aleja ambasadora, Poddžemhana, Ispod oraha, Mustajbega Ličkog, Čebedžije, Ispod grada, Pod bedemom, Bijela džamija, Nevjestina, Mešino ćoše, Bećarevo ćoše, Hendek i Mehmedagina. 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica, kao i na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Vatrogasno društvo Tarčin bilo angažovano na postavljanju trijažnog šatora, koji se urušio zbog jakog vjetra ispred Doma zdravlja Hadžići.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

Hercegovačko-neretvanski kanton

U posljednja 24 sata u Hrecegovačko-neretvanskom kantonu zaprimljeno je dvije prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na  okupljanje većeg broja ljudi na jednom mjestu  i nepoštivanje samoizolacije. Izvještene nadležne službe.

U toku  dana, 3  osobe su prijavile svoj dolazak u BiH. Jedna osoba je došla iz Hrvatske,a dvije iz Švicarske. Osobe su evidentirane, a njihovi podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim i ostalim službama , brojevi telefona za sve informacije o COVID-19: 121  ; 036 327 387 ;  063 000 121

 Općina Konjic. U toku dana 05.04.2020.god.održana je 21. Vanredna sjednica Štaba CZ Općine Konjic. Na sjednici prezentirani izvještaji službi i pravnih lica o aktivnostima u posljednja 24 sata.

U proteklom periodu na području Općine Konjic obavljeno je ukupno 195 testiranja, od kojih je 28 pozitivno na COVID-19.na dan 03.04,2020.god. uzeto je 15, a dan kasnije 9 brisova od kojih je 1 pozitivan.

Dana 04.04.2020.god. po nalogu Štaba CZ postavljen je tunel za dezinfekciju na ulazu u krug zdravstvenih ustanova i isti je odmah stavljen u funkciju.

Ukupan broj kontroliranih lica je 124 i svi su se pridržavali mjera izolacije.

Broj lica kojima je prestala mjera samoizolacije je 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Općina Jablanica. Dana 05.04.2020. godine održana je telefonska sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na novonastalu situaciju. Donesen je zaključak da se hitno upute zahtjevi za HITNU pomoć za JZU „Dom zdravlja“ Jablanica i to sljedećim subjektima: Kantonalnom i Federalnom štabu civilne zaštite, Zavodu za javno zdravstvo HNK,Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi i Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

Izvršena je 31 kontrolna provjera samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Ni u jednom slučaju nije zabilježeno kršenje naredbe o zabrani kretanja.

Općina Prozor – Rama. Dana 05.04.2020. godine djelatnici  PS Prozor-Rama,  izvršili su provjeru 54 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Dana, 05.04.2020. godine u 14:00 sati, od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo sljedeće izvješće:  Na području naše općine,  u proteklih 24 sata  evidentirane su 3 osobe koje su pristigle iz inozemstva, te je za iste tijekom dana izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine je 306. 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 106 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Maglaj. U samoizolaciji  240  lica do nedelje, 178 (trenutno),  timovi za kontrolu izvršili obilazak istih, nije bilo kršenja o zabrani kretanja u nedozvoljeno vrijeme.

Općina Vareš. Provode se mjere zaštite od koronavirusa. Vrši se dezinfekcija javnih površina i  javnih objekata. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u samoizolaciji i u stanju potrebe.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 361 osoba, a period samoizolacije je završio za 69 osoba. Novih u samoizolaciji je 23. Jučer su na analizu poslana 3 uzorka i svi su negativni. Trenutno sa područja općine Tešanj je 1 pacijent oboljeo od COVID-19. Prva dva pacijenta oboljela od COVID-19  su negativni na testiranju i smatraju se izliječenim. Podsjećamo građane da je od 24.03.2020.godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti,tetrijažnogcentraDomazdravljaTešanj. Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Federalni štab civilne zaštite je 03.04.2020. godine donio dopunu naredbe kojom se omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina radi preuzimanja penzija od 08:00 do 12:00 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020. godine do petka 10.04.2020. godine. Istom dopunom naredbe se osobama mlađim od 18 godina dozvoljava kretanje u vozilu. Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata  evidentirana su 2 slučaja  nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00. Kršenja samoizolacije nije bilo . I proteklog dana je nastavljena kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje su uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dužni su preduzeti redovne i vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 12.osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 511

IZAŠLO iz samoizolacije: 389.osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 122 osoba.

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 5.4.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 2689 osobe. Broj zaraženih osoba  je 70.

Zapadnohercegovački kanton

Jučer je u Županiji Zapadnohercegovačkoj, potvrđena još 3 slučaja zaraze koronavirusom u Grudama i jedan smrtni slučaj u Širokm Brijegu. Evidentirano je u Širokom Brijegu (25), u Grudama (10) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su tri osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 39.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 25 10 4 0 39
Umrlih 2 1 0 0 3

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 921 osoba. 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde 

 Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana,05.04.2020.godine testirano je pet osoba na korona virus. Rezultati su pokazali da je svih pet osoba negativno na korona virus.

Zaključno sa 05.04.2020.godine na području BPK-a Goražde trenutno su 54 osobe  pod zdravstvenim nadzorom.

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 na području BPK-a Goražde je 6 lica.

Unsko-sanski kanton

Prema podatcima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                     – 214 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                          – 486 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 281 licu danas ističe mjera samoizolacije,

– 14 lica je pozitivno na korona virus.

Općina Sanski Most            – 36 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije

– 233 lica danas ističe mjera samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Općina Bosanski Petrovac – 10 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

Prema podacima sa Infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać trenutno se na odjelu nalazi  6 pacijenata, pet je pozitivno na korona virus. Jedan pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, a ostali su smješteni na odjel. 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstva Kantona 10, 674 osobe se nalaze u zdravstvenom nadzoru i izolaciji.

Potvrđeni oboljelih od COVID-19 je 7,od toga je 6 osoba iz Livna i 1osoba iz Glamoča.

Prema informacija iz MUP-a HBŽ i Uprave za inspekcijske poslove na području  županije nije bilo prekršaja zabrana kretanja i samoizolacije.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Vikići, gdje je gorjela šuma, te jednu intervenciju u mjestu Ripač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 – 18:10 sati, u mjestu Pomajdan, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Bašće i Bajramovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Rudenice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Ilidža I Novo Naselje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 18:38-19:10 sati, u mjestu Dolovi gdje je gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 20:12-21:25 sati, u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,
 • od 21:00-22:00 sata, u mjestu Rajnovac, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,
 • od 21:22-23:05 sati, u mjestu Vrnogračka Slapnica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara  niskog rastinja i suhe trave na lokacijama: G.Čajdraš, Lokvine, Klopče i Plahovići.

Općina Maglaj.  Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervencijena gašenju   šumski požara na lokalitetima  Crni Vrh i Hedrovače. Požari su  ugašeni.

Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara sijena i niskog rastinja u mjestu Rujnica, požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja na lokacijama Modrinje i Bilješevo, te požar trave i niskog rastinja u mjestu Ponijeri, požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Golubinje, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je više intervencija na gašenju trave i niskog rastinja u mjestima: Gornji Porječani, Vrela, Radovlje, Kralupi, Arnautovići.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara  niskog rastinja u naseljenom mjestu Jablanica (Čaglići). Požar je ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:55 do 15:00 sati, na putu M-17 Boškovi kanali gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:20 do 20:30 sati, u naselju Ilići gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:40 do 23:00 sati, na Sretnicama gdje je  gorjela trava i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 11:40 do 12:30 sati, u Adi gdje je gorio otpad,

– od 13:30 do 14:15 sati, u Karaotoku gdje je gorjela trska i nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:10 sati, u Sjekosama gdje je gorjela trava,

– od 14:15 do 14:45 sati, u Strugama gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:30 do 15:00 sati, u Gnjilištu gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 16:40 do 18:25 sati, u Gabela Polju gdje je gorjela trska i dio brda,

– od 19:45 do 21:00 sati, u Gabela Polju gdje je gorjela kapina i visoko rastinje,

– od 19:55 do 20:30 sati, u Gabeli gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 20:00 do 21:00 sati, u Gabeli gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:15 do 21:30 sati, u Strugama gdje je gorio otpad,

– od 21:15 do 21:45 sati, u Gabeli gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 21:45 do 22:10 sati, u Strugama gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13.40 do 14:55 sati, u Gradnićima gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 17:15 do 18:30 sati, u Vionic gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:15 do 20:00 sati, na Padalovini gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 20:20 do 22:30 sati, na Sretnicama gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic ima intervenciju na gašenju požara na lokalitetima Ovčara i Ljuta gdje gori nisko rastinje i borova šuma. Požari su aktivni.

– od 13:00 do 20:19 sati, na lokalitetu Vratna Gora – Kruščica gdje je gorjela borova šuma i rastinje,

– od 13:24 do 14:00 sati, u ulici Kolonija gdje je gorio dimnjak,

– od 14:14 do 18:30 sati, na lokalitetu  Hum – Zagorice gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:39 do 19:30 sati, na lokalitetu Zabrđe gdje je gorjela hrastova šuma,

– od 17:30 do 20:00 sati, na Žitačama gdjeje gorjela šuma,

– od 17:59 do 19:20 sati, u Ćelebićima gdje je gorio željeznički most,

– od 18:39 ktivan je šumski požar na Živašnici.

Općina Jablanica. Vatroasna jedinica općine Jablanica imalaje intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:00 do 17:00 sati, požar u naselju Brgulići – MZ Ostrožac.

– od 11:00 do 17:30 sati, u blizini sela Heldovi prema Kleku gdje je gorjela šuma,

– od 17:30 do 19:15 sati, između sela Ripci i Jaklići gdje je  gorjela šuma,

– od 20:10 do 21:00 sati, u blizini gradskog stadiona gdje je gorjela trava i rastinje.

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar nisko rastinje naselje Avdibašići,

– požar nisko rastinje i šuma naselje Brgule,

– požar dimnjak naselje Donje Petroviće,

–  jedna tehnička intervencija.

 Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Šerići gdje je gorjelo nisko rastinje i rub šume. Požar je ugašen.

Grad Srebrenik

Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Cage, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine  Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar šuma naselje Dobošnica,

– požar pomoćni objekat naselje Bistrac,

– požar nisko rastinje naselje Huskići,

– požar nisko rastinje i šuma naselje Huskići,

– požar nisko rastinje i šuma naselje Dobošnica,

– zapaljen otpad u kontejneru u Lukavcu.

 Općina Sapna. Vatrogasna jedinica općine Sapna imala je intervenciju na gašenju požara  u MZ. Vitinica gdje je gorjela šuma, požar je aktivan i nalazi se u rizičnom području (opožareno je cca 200 dunuma).

 Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

-požar nisko rastinje naselje Lipovic,

-požar nisko rastinje naselje Staro selo,

-požar kuća Općina Sapna(opožaren krov).

 Općina Teočak. Vatrogasna jedinica općineTeočak imala je intervenciju na gašenju požara  u naselju Snježnica, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje. Vatrogasci Vatrogasne jedinice Gornji Vakuf – Uskoplje imali su dvije intervencije na gašenju  požara niskog rastinja u naselju Uzrićje i u naseljima Rićica i Hrasnica. Požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasci Vatrogasnog društva Busovača imali su tri intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja i to u naseljima: Skradno, Ciglane i Rovna. Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasci Teritoritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervencije na gašenju požara i to:

 • Komar – gorjela, trava i nisko rastinje. Požar je ugašen,
 • Karaula – gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen,
 • Prici – Pesevici – gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen,
 • Han Bila – Podolac gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen,
 • Fazlići – Mehurić – gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen,
 • Travnik, Derviša Korkuta 22, obavljena tehnička intervencija (usljed vjetra dignut dio limenog pokrova sa stambene zgrade).

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Buzuci, gdje je  gorjela: trava, nisko rastinje i dio šume.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • Naselje Carevo Polje – gorjela suha trava, požar je ugašen,
 • Iznad zgrade Opće bolnice prema Zjajinoj dolini gorjela suha trava i dio voćnjaka. Požar je ugašen.
 • Naselje Bare – gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar je ugašen,
 • Naselje bare – gorjelo nisko rastinje i šuma na drugoj lokaciji. Požar je ugašen.
 • Naselje Pšenik – gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

 Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez imala je intervenciju na gašenju požara i to:

 • Naselje Đotline kuće/ Brdo Vitez – gorjele šikare i šiblje u visokoj hrastovoj šumi. Požar je ugašen,
 • Mjesto Nadioci- gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen,
 • Mjesto Nadioci – na drugoj lokaciji gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen,
 • Mjesto Počulica – gorjele šikare i mladi borovi nasad. Požar je ugašen,
 • DVD Stari Vitez gasio požar otpada u kontejneru Ul. K.P.K.,
 • Mjesto Osoje gorjele šikare i šiblje u visokoj hrastovoj šumi. Požar je ugašen,
 • Mjesto Šljivčica – gorjele šikare i šiblje. Požar je ugašen,
 • Mjesto Počulica – gorjele šikare i šiblje. Požar je ugašen,
 • Mjesto Banovac – gorjele šikare i šiblje. Požar je ugašen,

–  Gorjelo i nisko šiblje na miniranoj lokaciji. Požar se nije mogao ugasiti.

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Alibegovići i Crniče , gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.                 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • Jučer u vremenu od 19:10 do 20:40 sati, Ljubuški vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu G.Radišići. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 6.000 m².
 • Jučer u vremenu od 20:45 do 22:00 sati, ljubuški vatrogasci (4 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu G.Vitina na lokalitetu Uljevina. Gorjeli je smrekova šuma i trava. Opožarena površina oko 5.000 m².
 • Jučer u vremenu od 22:05 do 23:20 sati, ljubuški vatrogasci (4 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili ponovno aktivirani požar u mjestu G.Radišići. Gorjeli je trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 2.000 m².

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • Jučer u vremenu od 15:30 do 16:10 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar na lokalitetu Tribistovu. Zbog nepristupačnosti terena jedan dio požara ostao je aktivan.
 • Jučer u vremenu od 16:15 do 17:30 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar na lokalitetu Marića Docima. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 800 m².
 • Jučer u vremenu od 20:00 do 21:00 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar na lokalitetu Vučipolje. Gorjela je trava i nisko raslinje. Požarom ugrožene bile dvije vikendice. Zbog nepristupačnosti terena jedan dio požara ostao je aktivan. Opožarena površina oko 1.000 m².

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gorica na lokalitetu Nečajno, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko raslinje. Opožarena površina cca 20.000 m².

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 14 manjih intervencija na gašenju požara.

Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Posestra, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su ugasila dva vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 05.04.2020 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice, Mobilna: Srebrenik.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Hitnom intervencijom na dvije lokacije na području općina Bužim i Vogošća timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonili su 2 eksplozivna sredstva i 13 komada pješačke municije.

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene. 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE