Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 15./16.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 15.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 15.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod dvije osobe. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 15.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11005 osoba na COVID-19 od kojih je 5765 pozitivno ( 5600 osoba je izliječeno, 163 osobe su preminule) a trenutno su dvije osobe zaražene na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– Gornjeg dijela sliva rijeke Drine,

– Sliva rijeke Željeznice,

– Slivova Korane i Gline u BiH,

– Gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te

– Slivova rijeke Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

 

Federalni hidrometeorološki zavod

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, Sektor hidrologije, Odsjek za prognozu i bilans voda Federalnog hidrometeorološkog zavoda dostavio je Obavijesti o mogućim poplavama bujicama / klizištima:

  1. Sliv rijeke Bosne (gornji tok) i sliv rijeke Drine:

Usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima  na području slivova rijeke Bosne i Drine, lokalno su moguća izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na gornji dio sliva rijeke Bosne i sliv rijeke Drine u FBiH.

Očekivani početak događaja: 16/17. 01. 2023. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 18. 01. 2023. godine

  1. Sliv Jadranskog mora:

Usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima  na slivu Jadranskog mora, moguća izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na sliv rijeke Neretve i sliv rijeke Cetine (Zapadni krš).

Očekivani početak događaja: 16/17. 01. 2023. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 18. 01. 2023. godine

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosi 46 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosi 131 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,02 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,0 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            426 (pripremno stanje), jučer 457,

Bosanski Šamac………………………………            310 (normalno stanje),  jučer 294,

Orašje…………………………………………..            498 (normalno stanje), jučer 514.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 202 cm. (280 cm redovna odbrana od poplave).

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 56 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 314 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati -196 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 203 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 55 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati 48 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 118 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 91 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

16.01.23.

07:00

 

-13 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

16.01.23.

07:00

 

37 cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

16.01.23.

07:00

 

27 cm

Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

16.01.23.

07:00

 

-31 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

16.01.23.

07:00

 

14 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

16.01.23.

07:00

 

58 cm

 

Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

16.01.23.

07:00

 

61 cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 13:35 do 14:25 sati na putu za Rašku Goru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:42 do 13:10 sati, gorjelo nakupljeno smeće  na urušenom objektu uz gradsku rivu,

– od 20:10 do 20:45 sati, u Adi gorjelo smeće.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine  Prozor Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 17:20 sati u selu Dobroša, gdje je gorio plast sijena.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 10:08 do 10:40 sati kod SP 100, gdje je gorio kontejner.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara u Ul. Bulevara 7. korpusa, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara u Ul. Skenderovo Naselje, gdje je gorio otpad u kontejneru.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Sječe, gdje je gorio dimnjak porodične kuće.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Miljanovci, gdje je gorio pomoćni objekat.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:50 do 12:20  sati, u ulici 31. DUB, gdj je gorio dimnjak,

– danas u ranim jutarnjim satima došlo je do pojave požara na  gradskoj deponiji smeća Šišeta.  Pripadnici PVJ Goražde i radnici JKP „6. mart“ su na terenu i nastoje sanirati navedeni požar.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  intervenciju na gašenju požara u naselju Crkvice,  gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Hrastovi, gdje je gorjela kuća. Požar je ugašen. Materijalna šteta se procjenjuje na oko 20.000KM.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Kalibunar, gdje je gorio elektro-ormar. Požar je ugašen.

 

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Zbog kvara na mreži od 17:06 sati, u prekidu je 10 kV dalekovod  Industrija Bosanska Bojna.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Posavski kanton

I dalje se nastavlja potraga za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak, Posavski kanton. U potrazi pored Federalne specijalizirane jedinice civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom, spasilačkog  tima  AFAD-a iz Republike Turske, učestvuju i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Pretragu otežavala velika količina blata,mulja i naplavina uz obalu rijeke Save, kao i nepovoljni vremenski uslovi. Sve aktivnosti na terenu provode su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za period od 16. 01.2023.12:00 h, do 19.01.2023.12:00 h., o mogućim obilnim padavinama u Hercegovini,  zapadu i jugozapadu Bosne  od 80 do 120 litara, jug i zapad Hercegovine od 100 do 150 litara,  sjeveru i istoku Hercegovine od 150 do 250 litara,  dok  za dijelove centralne Bosne od 70 do 120 litara po metru kvadratnom. Također, Upozorenje se odnosi i na vjetar južnog smjera za području cijele Bosne i Hercegovine sa udarima od 50 do 75 km/h.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR