PREPORUKE ZA ORGANIZOVANJE I PROVOĐENJE MJERA NAKON OBILNIH PADAVINA U SLIVU UNE, BOSNE I SAVE

Nakon obilnih padavina koje su najviše bile izražene od 12. do 14. maja 2019. godine u slivu Une, Bosne i Save, prema posljednjim informacijama na većini hidroloških stanica navedenih slivova bilježi se blago opadanje vodostaja. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se dalji trend opadanja i postepena stabilizacija vodostaja na slivovima.

 

Imajući u vidu činjenicu opadanja vodostaja i postepene stabilizacije, u cilju organizovanja i provođenja mjera nakon ovih obilnih padavina, nadležnim organima civilne zaštite kantona, odnosno općina/gradova

 

PREPORUČUJEMO:

 

  1. Da nadležni organi civilne zaštite kantona, odnosno općina / gradova na području ugroženim poplavama, a na osnovu vlastiti procjena, sačine listu klizišta sa visokim stepenom opasnosti po ljude i materijalna dobra, te formiraju stručni tim koji će vršiti kontinuirani monitoring na klizištima.
  2. Da nadležni organi civilne zaštite kantona, odnosno općina / gradova upoznaju stanovništvo poplavljenih područja da, nakon što se povukla voda, u narednom periodu ne konzumiraju povrće, a prevashodno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organiskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja od strane nadležnih institucija. Ove aktivnosti provoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zavodima za poljoprivredu.
  3. Na poplavljenim područjima, nakon što se povukla voda obaviti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) s ciljem provođenja obavezne protuepidemijske dezinfekcije na ugroženim područjima, a u smislu člana 24. stav (3) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05) kao i pravilima struke. Zavisno od epidemiološke situacije, provesti obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju na ugroženom području u stambenim i drugim objektima, kao i privrednim i drugim institucijama na poplavljenom području sa nadležnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama (HES) domova zdravlja.
  4. Na poplavljenim područjima, nakon što se povukla voda, izvršiti uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, te da se izvrši kontrola tih uzoraka i predlože odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do upotrebe onečišćene ili neispravne vode za piće. Ove aktivnosti provoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, higijensko-epidemiološkim službama (HES) domova zdravlja.
  5. U cilju bržeg provođenja postupka procjene šteta, a nakon što se povukla voda iz stambenih, privrednih i drugih objekata te poljoprivrednog zemljišta,  općinske / gradske komisije za procjenu šteta, u skladu sa Uredbom o metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14) HITNO dostave preliminarne izvještaje o procjenama šteta i to na obrascu PR-Š-1, u cilju objedinjavanja preliminarnih izvještaja o procjenama šteta za potrebe Vlade Federacije BiH i drugih organa i institucija.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE