Predstavnici FUCZ učestvovali u Konferenciji “Humanitarno deminiranje u BiH-Put ka završetku”

Cilј ove konferencije bio je podizanje interesa za program protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na ovom polјu. Predstavlјena je i nova “Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018-2025. godina”, kao osnova za produženje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani upotrebe, proizvodnje i skladištenja protivpješadijskih (PP) mina. Za ovaj novi strateški plan potrebno je izdvojiti 336 miliona KM.

Konferencija “Humanitarno deminiranje u BiH – Put ka završetku” održana je 18. i 19. oktobra na Ilidži.  Bila je ovo dijaloška konferencija koju su organizovali Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa Komisijom za razminiranje i Centrom za uklanjanje mina u BiH, a pod pokrovitelјstvom Odluke Vijeća Evropske Unije i Jedinice za implementaciju Konvencije o zabrani upotrebe PP mina.

Ovom događaju prisustvovali su nosioci protivminskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini,  uklјučujući državne institucije, NVO, privatni sektor i predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija uklјučenih u rješavanje ovog problema, među kojima su bili i predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Cilј ove konferencije bio je podizanje interesa za program protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na ovom polјu.

U toku dvodnevnog rada učesnici konferencije su se kroz prezentacije i cilјane grupne diskusije, između ostalog, bavili operativnim progresom i trenutnom situacijom, pristupima i izazovima pri vraćanju površine, državnom vlasništvu i partnerstvu, izazovima u polјu upravlјanja informacijama, izviđanju i planovima za čišćenje, te planovima BiH nakon završetka ovih aktivnosti. Kroz međusobni dijalog predstavlјene su i mogućnosti BiH da razmotri preporuke partnera i ostalih nosilaca ovih aktivnosti, koristeći ove implementacijske mjere kako bi se osigurala uspješna realizacija državnog programa uklanjanja mina.

Na ovoj Konferenciji predstavlјena je i nova “Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018-2025. godina”, kao osnova za produženje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani upotrebe, proizvodnje i skladištenja protivpješadijskih (PP) mina. Za ovaj novi strateški plan potrebno je izdvojiti 336 miliona KM.

Donator i partneri protivminske akcije u BiH su posebno podstaknuti da naučene lekcije i preporuke podijele sa Bosnom i Hercegovinom kroz aktivno sudjelovanje na pojedinačnim sastancima kako bi doprinijeli stvaranju zajedničke vizije o načinu na koji BiH može ispuniti  obaveze po Članu 5 Konvencije o zabrani upotrebe proizvodnje, transporta i skladištenja PP mina.

Bosna i Hercegovina je među prvima potpisala Konvenciju o zabrani protivpješadijskih mina, ratificiravši je 1998. godine, da bi stupila na snagu 1. marta 1999. godine, u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina postala država članica Otavske konvencije, za odgovornošću za čišćenje mina, uništavanje uskladištenih mina, pomoć žrtvama mina, te saradnju i pomoć.

BiH je svoje obaveze vezane za uništavanje uskladištenih mina ispunila 2007. godine, nakon što je uništeno 475.707 mina. Prema Članu 5 Konvencije, Bosna i Hercegovina je preuzela na sebe da uništi ili osigura uništavanje svih protivpješadijskih mina na površinama pod svojom kontrolom ili jurisdikcijom, što je prije moguće, ali ne kasnije od 1. marta 2009. godine. BiH je 26. marta 2008. godine podnijela zahtjev za produženjem roka za čišćenje mina koji je odobren i određen novi za 1. mart 2019. godine. Međutim, BiH je 25. aprila 2018. godine podnijela novi zahtjev za produženje roka za čišćenje mina u trajanju od dvije godine a države članice donijeće odluku krajem 2018. godine.

U BiH od završetka rata do danas od mina je stradalo 1.758 osoba, od kojih 614 smrtno.