Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite

Odredbom člana 146. stav 3. i člana 159. tačka 5) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi propis o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite.

U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 51/12), Federalna uprava civilne zaštite je Nacrt navedenog Pravilnika objavila na svojoj web stranici www.fucz.gov.ba, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na tekst navedenog Pravilnika.

S tim u vezi, molimo da Nacrt Pravilnika kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena, preuzmete sa web stranice ove Uprave, te najkasnije do 27.11.2015. godine, putem navedenog obrazca, dostavite vaše komentare i prijedloge, kako bi mogli nastaviti proceduru donošenja Pravilnika.

Ukoliko obrasci sa vašim komentarima, ne budu dostavljeni u traženom roku, smatra se da nemate primjedbi i sugestija na Nacrt Pravilnika.

Pravilnik o inspekciji ZOPIV – Nacrt

Pravilnik o inspekciji ZOPIV – Nacrt

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena