Održana 33. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici FŠCZ, između ostalog, usvojene su Odluke o osposobljavanju i stavljanju u funkciju zaštite i spašavanje helikoptera tip BELL – 206 L1 Long Ranger, kao i prijedlozi odluka o nabavci opreme predviđene Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini. Usvojena je i Odluka o pripremnoj obuci i učešću na NATO vježbi u Republici Srbiji, kao i Odluka za izvođenje obuke i polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca pripadnika specijalizirane jedinice civilne zaštite za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja i provođenje obuka članova FŠCZ i kantonalnih štabova civilne zaštite. Načelnik FŠCZ i direktor FUCZ Fahrudin Solak informirao je članove Štaba o dosadašnjim aktivnostima FUCZ u migrantskoj krizi koje se realizirane u skladu sa zaključcima Vlade FBiH, a, između ostalog, odnose se na ustupanje šatora, kontejnera i ostale prateće opreme, kao i angažovanje ljudstva na uspostavljanju kampova za migrante.

Danas (11.09.2018. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana je 33. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na sjednici FŠCZ prihvaćen je prijedlog Odluke o nabavci sredstava i mrežne komunikacione opreme za povezivanje kantonalnih uprava civilne zaštite sa Operativnim centrom Federalne uprave civilne zaštite putem sistema JP EPBiH, kao i prijedlozi odluka o nabavci sredstava i opreme (ručnih i mobilnih radio uređaja sa priborom za veze sadejstva, mjerne i testne opreme, servera za podršku za akcije zaštite i spašavanja, uspostavljanje GIS baze podataka i za Centralnu bazu podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području Federacije BiH).

Usvojena je Odluka o osposobljavanju i stavljanju u funkciju zaštite i spašavanje helikoptera tip BELL – 206 L1 Long Ranger kao i Odluke o dodjeli sredstava Crvenom križu/krstu Federacije BiH  (provođenje obuke za psiho-socijalnu podršku unesrećenima – Služba traženja) i Odluke za izvođenje obuke za spašavanje u zimskim uslovima 50 pripadnika specijalizirane jedinice civilne zaštite za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Nabavka ove opreme predviđena je Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini.

Usvojena je i Odluka o pripremnoj obuci i učešću na NATO vježbi u Republici Srbiji, kao i Odluka za izvođenje obuke i polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca pripadnika specijalizirane jedinice civilne zaštite za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja (150 učesnika), i provođenje obuka članova FŠCZ i kantonalnih štabova civilne zaštite.

Članovi Štaba koji su uključeni u rad institucija i tijela koja se bave migrantskom krizom informisali su prisutne o dosadašnjim aktivnostima i planovima. Načelnik FŠCZ i direktor FUCZ Fahrudin Solak informisao je članove Štaba o aktivnostima FUCZ u migrantskoj krizi koje su realizirane u skladu sa zaključcima Vlade FBiH, a, između ostalog, odnose se na ustupanje šatora, kontejnera i ostale prateće opreme, kao i angažovanje ljudstva na uspostavljanju kampova za migrante.