Odluka o pismenom pozivu za dostavu ponuda

Broj: 08-14/33-179/15

Sarajevo, 13.04.2015. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), a u skladu sa potrebama Federalne uprave civilne zaštite, direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi sljedeću Odluku o pismenom pozivu za dostavu ponuda.

Ugostiteljske usluge 2015