Na sastanku koji je danas održan u Sarajevu dogovorena buduća saradnja direktora Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalnih uprava civilne zaštite

Sudionici ovog sastanka govorili su i o nedovoljnoj opremljenosti i kadrovskoj popunjenosti civilne zaštite, posebno u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i načinu i mogućnostima opremanja kantonalnih i općinskih specijalizirnih jedinica a posebno važnim je ocijenjeno iznalaženje koncepta razvijanja i unapređenja međusobne saradnje i pružanja pomoći tokom požarne sezone. Postignut je dogovor oko organiziranja i izvođenja obuka članova štabova civilne zaštite i osoblja operativnih centara na svim nivoima. Zaključeno je da se zbog unapređenja buduće saradnje i razvoja oblasti zaštite i spašavanja nastavi praksa kontinuiranog održavanja ovakvih sastanaka koji bi se organizirali naizmjenično u svim kantonima na području FBiH.

Danas je u Sarajevu u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) održan sastanak na kome se direktor Federalne uprave civilne zaštite, zajedno sa svojim saradnicima, sastao sa direktorima Kantonalnih uprava civilne zaštite u Federaciji BiH (KUCZ u FBiH).

Sastanak, koji je iniciran i organiziran na prijedlog direktora FUCZ Aldina Brašnjića, bio je ujedno i prilika da se direktori KUCZ u FBiH upoznaju sa novoimenovanim direktorom FUCZ i dogovore buduću saradnju i aktivnosti na unapređenju sistema zaštite i spašavanja.

Cilj ovog sastanka bio je razgovor o svim aktuelnim temama u nadležnosti Uprava, informisanje o stanju i pripremljenosti vatrogasnih resursa za gašenje velikih šumskih i drugih požara otvorenog prostora i međusobno pružanje pomoći.

Prisutni direktori informisani su i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i njegovom upućivanju u daljnju proceduru nakon provedene javne rasprave a razgovarano je i o utvrđivanju  konačnog stava u vezi izrade i donošenja novog zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sudionici ovog sastanka govorili su i o nedovoljnoj opremljenosti i kadrovskoj popunjenosti civilne zaštite, posebno u oblasti zaštite od požara i vatrogastva te o načinu i mogućnostima opremanja kantonalnih i općinskih specijalizirnih jedinica a posebno važnim je ocijenjeno iznalaženje koncepta razvijanja i unapređenja međusobne saradnje i pružanja pomoći tokom požarne sezone.

Sastanak je rezultirao postignutim dogovorom za organiziranje i izvođenje obuka članova štabova civilne zaštite i osoblja operativnih centara na svim nivoima.

Na kraju ovog sastanka, za koji sudionici smatraju da je bio veoma produktivan, donijet je zaključak da se zbog unapređenja buduće saradnje i razvoja oblasti zaštite i spašavanja nastavi praksa kontinuiranog održavanja ovakvih sastanaka koji bi se organizirali naizmjenično u svim kantonima na području Federacije BiH gdje bi sudionici imali priliku obići  sve KUCZ u FBiH te se upoznati sa njihovim kapacitetima i opremljenosti operativnih snaga u zaštiti i spašavanju.