Javna rasprava – Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Vlada Federacije BiH je, na 105. sjednici održanoj 1.6.2017. godine, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Nacrt zakona), te je isti dostavljen Parlamentu FBiH radi razmatranja i prihvatanja.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 25.7.2017. godine, prihvatio je Nacrt zakona, te zadužio predlagača (Vladu Federacije Bosne i Hercegovine) da o istom provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 14. vanrednoj sjednici održanoj dana 9.11.2017. godine, također je prihvatio Nacrt zakona i zadužio predlagača da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana, te da prilikom izrade Prijedloga ima u vidu sve sugestije primjedbe i pijedloge iznesene u raspravi tokom prihvatanja Nacrta zakona.

U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresirane subjekte, fizičke i pravne osobe, da Federalnoj upravi civilne zaštite dostave svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt zakona, i to kroz popunjen Obrazac za konsultacije sa javnošću.

Sugestije, primjedbe i prijedlozi mogu se u pismenoj formi dostavljati na Nacrt zakona, putem pošte na adresu: Federalna uprava civilne zaštite ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo ili na e-mail: fucz@http://fucz.gov.ba.

Napominjemo da je pri tome potrebno jasno naznačiti da se komentari odnose na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i Obrazac za za primjedbe, komentare.