Dopuna sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 31.12.2015.godine

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

Na osnovu člana 152. stav (1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 I 43/10), te člana 18. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/07) dostavljamo Vam:

INFORMACIJU

O UKIDANJU EPIZODE „PRIPRAVNOSTI“ U KANTONU SARAJEVO

S obzirom na to da je putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka zabilježen nagli pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku-PM10 te da je, od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana prognozirana nestabilna vremenska situacija u sarajevskoj kotlini, sa mogućnošću padavina i slabog vjetra, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić je, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio Naredbu o ukidanju Prve epizode – PRIPRAVNOST u Kantonu Sarajevo.

Naredba je donesena na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor a podrazumijeva ukidanje svih mjera za Prvu epizodu definisanih Planom interventnih mjera koje je donijela Vlada KS 24.decembra 2015.godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE