Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Unsko-sanskogkantona kantona, za dan 17.05.2023. godine, do 15:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Unsko-sanski kanton

 

Obilne kišne padavine na području našeg Kantona koje ne prestaju dovele su do pogoršanja stanja, te su stoga donešene Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području nekoliko općina/gradova , i to u gradovima  Bosanska Krupa, Bihać, Cazin te u općinama Sanski Most i Velika Kladuša. Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i općine Sanski Most i Velika Kladuša.

 

Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, vodostaji u gornjem i srednjem dijelu rijeke Une je u blagom opadanju ( 1 cm po satu),  dok je u nizvodnom dijelu sliva rijeke Une u Bosanskoj Krupi u porastu.

U naseljima Kralje, Kostela, Bosanska Krupa i Bosanska Otoka  do sada je maksimalno zabilježen vodostaj.

 

Kantonalni operativni centar civilne zaštite USK-a, od jutarnjih sati zaprima pozive od građana koji se većinom odnose na upite o prohodnosti puteva.

S obzirom na proglašenje stanje prirodne nesreće, kontaktirali smo pomenute općine/gradove u kojima je došlo do pogoršanja stanja i zaprimili sljedeće informacije:

Grad Bihać. Prema preliminarnim podacima na području grada Bihaća poplavljeno je oko 200 objekata ( što uključuje i stambene, poslovne i pomoćne objekte).

Služba civilne zaštite grada Bihaća kontinuirano radi na terenu , vrše obilazak najugroženijih područja, te na zahtjeve građana i sa predsjednicima mjesnih zajednica vrše dostavu vreća sa pijeskom, i to:

 • MZ Pokoj – dostavljeno 200 vreća sa pijeskom
 • MZ Srbljani ( naselje Kokića jaruga) dostavljeno 150 + 150 + 200 = 500 vreća sa pijeskom
 • Odveženo iz skladišta  Službe civilne zaštite grada Bihaća 3000 komada praznih vreća za punjenje pjeskom u firmi JP Vodovod.
 • MZ Pritoka je dostavljeno 100 vreća sa pijeskom.
 • MZ Jezero-Privilica je dostavljeno 150 vreća sa pijeskom.
 • MZ Ozimice I je dostavljeno 20 vreća sa pijeskom
 • MZ Kamenica, dostavljeno je 60 vreća sa pijeskom
 • MZ Gata,  preuzela 200 vreća bez pijeska .
 • MZ Ripač, 30 + 175 = 205 vreća sa pijeskom
 • MZ Pritoka 80 + 100= 180 vreća sa pijeskom
 • MZ Orašac 280 + 30 = 310 vreća sa pijeskom,
 • MZ Kulen Vakuf 450 vreća sa pijeskom
 • MZ Mali Lug, 30 vreća sa pijeskom
 • MZ Golubić, 100 vreća sa pijeskom
 • MZ Pokoj 215 vreća sa pijeskom, plus 200 vreća bez pijeska i kamion sa pijeskom.
 • MZ Srbljani 700 vreća sa ijeskom i plus 200 vreća bez pijeska i kamion sa pijeskom

Na zadacima zaštite i spašavanja angažirani su:

 • Na traženje predsjednika MZ Ripač angažirana „Služba za vodosnabdjevanje“ sa kombinirkom za čišćenje zanečišćenih kanala..
 • Izvršeno čišćenje zanečišćenih kanala kombinirkom u MZ Pritoka od strane  „Službe za vodosnabdjevanje“.
 • MZ Kulen Vakuf – Specijalizirana jedinica na vodi i pod vodom je čamcem odvezla 50 litara pitke vode i 10 lanč paketa za ugroženo stanovništvo u naselju Klisa.
 • Humanitarna organizacija „“Pomozi.ba“ je dala svojih 5 ljudi za punjenje vreća sa pijeskom u krugu firme JP Vodovod.
 • Na organizaciji dostavljanja i postavljanju vreća sa pijeskom u naselju Kokića jaruga angažirani su: zaposlenici Službe za civilnu zaštitu, humanitarne organizacije, jedinica opće namjene iz MZ Srbljani, Vatrogasna jedinica.
 • Crveni križ Bihać i Merhamet Bihać su angažirani na obezbjedjenju hrane za ugrožena područja.
 • MZ Kulen Vakuf, angažirana firma doo „SANY BOY“ radi klizišta u ulici Ostrovička (na izlasku iz Kulen Vakufa).
 • Nekoliko građana se stavilo na raspolaganje na zaštiti i spašavanju sa kamionom od 2 tone (javili se predsjeniku MZ Pokoj u slučaju potrebe za njihovim angažmanom).

Što se tiče prohodnosti puteva, zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima: Bihać-Srbljani (Kostela), Bihać-Kamenica. Otežano se saobraća na relaciji Vrkašić most (relacija Bihać-Gata), zbog visokog nivoa vode.

Zbog padavina i poplava ugrožena je trafostanica PS Kostela koja je ostala bez električne energije te je zbog toga u podnevnimm satima došlo do prekida u vodosnabdijevanju u naselju Brekovica, Gornji Srbljani i Spahići.

Također, imali su nekoliko intervencija izmiještanje životinja u naseljima Golubićki put i Vrkašić.

Grad Bosanska Krupa. Prema preliminarnoj procjeni u Bosanskoj Krupi je poplavljeno oko 230 objekata.

Putem telefonskog poziva sa uposlenikom Službe civilne zaštite grada Bosanska Krupa, gospodinom Nisvetom Eljazovićem, dobili smo informaciju da se u ovom gradu stanje pogoršava iz sata u sat. Raste broj poplavljenih objekata. U Bosanskoj Otoci u ulici Otočkih heroja, voda se izlila na saobraćajnicu i obustavljen je saobraćaj na tom dijelu magistralnog puta Bosanska Otoka – Bužim. Obustavljena je nastava u srednjim i osnovnim školama koje se nalaze uz rijeku Unu. Naselje Zalug je potpuno odsječeno, ekipa civilne zaštite Bosanaska Krupa dostavlja pomoć uz pomoć čamaca i vrši evakuaciju na mjestima gdje je to potrebno. Također i u samom centru grada Bosanska Krupa ima zatvorenih lokalnih cesta zbog velikog nivoa vode na saobraćajnicama.

 Grad Cazin. Zbog izlijevanja rijeke Korane u naselju Tržačka Raštela došlo je do otežane komunikacije na regionalnom putu R-403, gdje se saobraća sa jednom kolovoznom trakom. Voda se u znatnoj mjeri povlači, ali je njeno povlačenje još uvijek sporog intenziteta.

Zbog izlijevanja rijeke Mutnice u naselju Tržac, došlo je do prekida saobraćaja na lokalnom putu Tržac-Urga. Zbog još uvijek nešto manje količine vode, sporije se saobraća na mostvima u naselju Rujnica (Bukovački put), u naselju Rajak, Mutnik u naselju Pervizi.

Po informacijama sa lica mjesta i prijavama do 12:00 sati, do plavljenja objekata razne namjene došlo je u nekoliko naselja i to: u naseljima Tržačka Raštela – 14 porodičnih kuća, Pjanići – 5 porodičnih kuća, Tržac – 1 porodična kuća i više pomoćnih objekata.

Do aktiviranja starih i pojave novih klizišta došlo je u naseljima: Čizmići -1 prijava, Semanići- 1 prijava, Tržačka Raštela- 1 staro klizište. Do odrona na putnom pravcu Skokovi- Todorovo- 1 prijava, te na putnom pravcu Skokovi – G.Koprivna.

Općina Sanski Most

Na području Općine Sanski Most svi vodostaji rijeke Sane i njenih pritoka trenutno stagniraju. Putem telefonskog poziva sa Službom civilne zaštite općine Sanski Most dobili smo informaciju da je nakritičnije stanje u užem dijelu grada, Šabića klanac i u naselju Redak. Imaju dosta poziva koja se odnose na klizišta i odrone na saobraćajnice. Pružaju pomoć u hrani i lijekovima na lokaciji Alagića polje i ostalom ugroženom stanovništvu.

 Općina Velika Kladuša. Na području ove općine došlo izlijevanja rječica i potoka iz korita i ugrozila stambene objekte u naseljima: Šumatac, Zborište, Vidovska, Mala Kladuša.

U naselju Zagrad poplavljen je jedan stambeni objekat, u naselju Miljkovići poplavljena su dva stambena objekta dok je u naselju Bosanska Bojna poplavljena farma goveda.

Na poručju deset (10) mjesnih zajednica koje pokrivaju cca. 70 % površine općine Velika Kladuša evidentirano je plavljenje više stotina hektara korisnih poljoprivrednih površina (sa zasijanim, odnosno, zasađenim poljoprivrednim kulturama), zatim ugroženost 24 stambenih i poslovnih objekata, od kojih je jedan Osnovna škola „Vidovska”, u kojoj je uz saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva obrazovanja prekinut proces nastave, kao i oštećenje nekoliko infrastrukturnih objekata, putnih komunikacija i mostova (jedan lokalni most preko rječice Pećine je potpuno devastiran, gdje na drugoj strani imamo odsječena dva domaćinstva od preostalog dijela mjesne zajednice Šumatac).

Služba za civilnu zaštitu je dobila indirektnu dojavu o aktiviranom klizištu većih razmjera na području mjesne zajednice Todorovo.

Trenutno se najveći broj ugroženih stambenih jedinca nalazi na lokalitetima Miljkovići i Zagrad u sastavu mjesne zajednice grad Velika Kladuša, dok su korisne poljoprivredne površine poplavama najviše zahvaćene na lokalitetetima u mjesnim zajednicama Bosanska Bojna, Glinica, Zboriste, Vrnograč, Šumatac, Mala Kladuša, Vidovska i Todorovska Slapnica.

Uzrok ovih poplava u najvećoj mjeri je slaba propusna moć riječnih i potočnih korita.

Veliki nanosi vodenih bujica evidentirani su na lokalitetima Stabandža, Zborište, Donji Purići i Gornja Vidovska, uzrokovali su djelimično zakrčenje putnih komunikacija, ali i velike štete na poljoprivrednim kulturama i drugim materijalnih dobrima.

Služba za civilnu zaštitu općine Velika Kladuša, zajedno sa pripadnicima službi zaštite i spašavanja, odnosno, aktivistima Općinskog crvenog križa, konstantno su na terenu gdje nastoje pomoći ugroženom stanovništvu, ali i evidentirati nastale posljedice.

Općina Bužim. Na području općine Bužim, zbog obilnih padavina došlo je do izlijevanja vode iz korita Bužimnice, Čaglice i Baštre, gdje se voda izlijeva na priobalna poljoprivredna zemljišta.

U slivu Bužimnice poplavljeno je poljoprivredno zemljište od naselja Dedići do naselja  Pomajdan i na dijelu vodotoka od Varoške Rijeka  do granice sa općinom velika Kladuša. Na dva mjesta vodda prijeti da poplavi dijelove magistralnog puta M4.3 Bužim-Velika Kladuša. Jedan stambeno-poslovni objekat  u naselju Varoška rijeka je poplavljen.

U slivu potoka Čaglice voda se izlila na cijeloj dužini od naselja Pašin brod do granice sa Velikom Kladušom u naselju Begovići. U naselju Muminovići poplavljen je most i onemugećen je pristup do tri stambena objekta. U naselju Čava poplavljena su poljoprivredna zemljišta.

Štete od poplava su uglavnom na poljoprivrednim usjevima ( pšenica, kukuruz i povrtlarske kulture u baštama).

Zbog poplava u Bosanskoj Otoci trenutno je zatvoren saobraćaj na dionici magisttralnog puta M4.3 Čava- Bosanska Otoka i saobraćaj iz pravca Bužima preusmjerava se na alternativni pravac Mahmića Selo i Jezerskog. Najveća koncentarcija vode je na području Bužimnice u Čaglicu u naselju Begovići u Vrhovskoj. Služba za civilnu zaštitu redovno obilazi poplavljena područja i prati stanje

 Općina Ključ. Na području ove općine trenutno osim poljoprivrednog zemljišta nema poplavljenih objekata, Služba Civilne zaštite općine Ključ prati stanje na terenu. Vodostaji na području ove općine su u opadanju

 Općina Bosanski Petrovac.  Služba civilne zaštite Bosanski Petrovac nije imala dojava o poplavama.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR