5. decembar – Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera – 5. decembar – obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama, svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku onima koji žele svoj život i ubuduće živjeti dostojanstveno. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena u svijetu koje uzrokuju razne katastrofe, prirodne i druge nesreće, značaj volontera, kojih je danas oko milijardu, dodatno je povećan.

Još 1970. godine Ujedinjene nacije su uspostavile program volontera koji se danas zove Mreža volontera Ujedinjenih nacija i koje su u decembru 1985. godine utvrdile Međunarodni dan volontera. BiH je prihvatila Sendai deklaraciju iz Japana iz 2015. godine i Okvirni program smanjenja rizika od katastrofa 2015-2030. godina, a jedan od globalnih ciljeva koji je uspostavljen je da se volonteri trebaju trenirati, obučavati, umrežavati i po pitanjima djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Kroz svakodnevne aktivnosti važno je osnažiti mrežu volontera koja će i zbog velikih klimatskih promjena postati i prerasti u ozbiljnu snagu u oblasti zaštite i spašavanja što je stepenica više ka spašavanju ljudskih života.

“Mreža volontera FUCZ” jedan od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. U toku pružanja pomoći i operacijama spašavanja spoznalo se da kapaciteti civilne zaštite mogu biti pojačani regrutiranjem dodatnog osoblja kako bi se moglo pravovremeno odgovoriti na različite potrebe ugroženog stanovništva i imovine. U aktivnostima odgovora na katastrofe, preopterećeni kapaciteti civilne zaštite su bili poboljšani dobrovoljnom mobilizacijom građana. Spontana organizacija građana je pokazala solidarnost, međutim, izražena je potreba za organiziranim sistemom regrutiranja. U tu svrhu Civilna zaštita ima potrebu za određenim brojem osoba koji bi prošli obuke (volonteri) u svrhu odgovora na potrebe i pruže pomoć građanima i zajednicama te da na taj način ojačaju kapacitete civilne zaštite u području zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja kojim se želi postići aktivno uključivanjem građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, FUCZ je krajem aprila 2017. godine objavila Javni poziv za upis volontera u registar volontera FUCZ za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja. Do danas se putem ove aplikacije prijavilo preko 300 volontera. Prošle godine održana je prva obuka iz oblasti potrage i spašavanja za nestalim osobama, a čine se napori da se obučavanje prijavljenih volontera nastavi i u narednom periodu, kako kroz iznalaženje sredstava za obuku i opremu, tako i kroz njihovo usklađivanje sa zakonima EU te razvijanja novog pristupa organizovanog volontiranja u sistemu zastite i spašavanja.