4. APRIL – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Protivminske aktivnosti FUCZ u 2022. godini

Federacija BiH je po pitanju ugroženosti od mina posebno pogođena, jer se oko 2/3 sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog bh. Entiteta. FUCZ je u cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2022. godinu na korištenje građanima, odnosno lokalnim zajednicama na upotrebu predala površinu od 1.622.055 m², od kojih je dio zadataka započet u 2021. godini. Deminerski timovi FUCZ radili su na ukupno 16 deminerskih zadataka na području Federacije BiH, i to na sedam pojedinačnih zadataka čišćenja i tehničkog izviđanja, tri zadatka uklanjanja kasetne municije i šest zadataka minsko-sumnjivih područja – MSP, koji se rade metodom “land release” (vraćanje površine). Na svim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 210 komada protivpješadijskih mina, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Tokom 2022. godine deminerski timovi FUCZ izvodili su radove na sljedećim zadacima “land release“ (vraćanje površine): MSP Una (Bihać), MSP Kozlovac (Ilijaš), MSP Zebina šuma (Foča u FBiH), MSP Ularice – Bejići (Usora), MSP Dubica – Novi Grad (Odžak) i MSP Poplat (Stolac). Na ovim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 207 protivpješadijskih mina, tri protivtenkovske mine, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. U okviru tehničkog izviđanja i čišćenja zaostale kasetne municije tokom 2022. godine završeni su radovi na zadatku “Staro Selo – Goranci” (Mostar) i zadatak “Prijani – Paripovac” (Glamoč). Tehničkim metodama na zadacima uklanjanja kasetne municije tretirana je površina od 87.365 m². Timovi za UES FUCZ tokom 2022. godine realizovali su 1462 zadataka, pri čemu je prikupljeno i uništeno ukupno 2.813 komada različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava, 519 protivpješadijskih, 133 komada protivtenkovskih mina, 309 komada upaljača i detonatora, 40,276 kg eksploziva, te 26.358 komada municije kalibra. Planirano je da se u 2023. godini završe započeti zadaci iz 2022. godine, te da se realizuju značajni projekti iz oblasti humanitarnog deminiranja na osnovu godišnjeg plana kojeg usvaja Vlada Federacije BiH. I u 2023. godini FUCZ nastavlja aktivnosti u izvršavanju svoje misije koja se odnosi na uspostavljanje sigurnog okruženja za normalan i prosperitetan život svih građana BiH. Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata nalazi se među tri osnovna strateška cilja FUCZ koji se provodi putem Sektora za organizaciju demininiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će se svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina, kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu.

Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o opasnosti od mina i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni.

 

BiH je zemlja za izraženim problemom minske opasnosti

 

Bosna i Hercegovina je i nakon 28 godina od završetka ratnih dejstava (1992-1995. godine) zemlja sa izraženim problemom minske opasnosti što predstavlja opasnost za stanovništvo i uzrok su blokiranja brojnih resursa.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 869.64 km2 ili 1,69 % u odnosu na njenu ukupnu površinu. Prema prvoj procjeni Centra za uklanjanje mina u BiH iz 1998. godine,

sumnjiva opasna površina na mine u BiH je iznosila 4.200 km2 ili 8,2% od ukupne površine. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 0,4 km2. Prostor Federacije Bosne i Hercegovine je po pitanju ugroženosti od mina posebno pogođen, jer se oko 2/3 sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog bh. entiteta. U 2022. godini sumnjiva opasna površina je smanjena za 52,74 km2.

Iako se broj civilnih žrtava smanjuje, u 2022. godini dogodila se jedna minska nesreća. Na području Lukavca muškarac je prikupljajući ogrijev aktivirao PP minu PROM-1 i smrtno stradao. Utvrđeno je da je stradao u prostoru obilježenom minskim znakovima za upozoravanje na mine na udaljenosti od oko 20 m.

Inače, od posljedice minskih nereća u BiH su nakon rata do kraja 2022. godine smrtno stradala 622 lica, među kojima su i 53 deminera.

Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata nalazi se među tri osnovna strateška cilja FUCZ koji se provodi putem Sektora za organizaciju demininiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava.

 

FUCZ je u programu deminiranja od 1998. godine

   

Još 1998. godine Program deminiranja u okviru FUCZ pokrenut je Memorandum o razumijevanju potpisanom između Delegacije Evropske komisije u BiH i Vlade Federacije BiH. Od 2007. godine finansiranje programa deminiranja potpuno snosi Vlada Federacije BiH, a od 2010. godine svi pripadnici programa deminiranja postaju stalni uposlenici FUCZ čime je formirana trajna i stabilna struktura za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Do kraja 2022.  godine deminerski timovi FUCZ deminirali su površinu od 17.696.145 m2, uništeno je 3. 280 komada protivpješadijskih mina, 555 protivtenkovskih mina i 56.775 komada različitog NUS-a.

FUCZ je jedina organizacija akreditovana za provođenje protivminskih aktivnosti koja može vršiti spašavanje žrtava minskih nesreća, pa je raspored timova optimiziran zbog što bržeg dolaska najbližeg tima na lokaciju eventualne nesreće/incidenta. Od 2007. do 2022. godine timovi FUCZ realizovali su 134 operacije “brzog odgovora”.

 

Rezultati FUCZ u provođenju protivminskih aktivnosti u 2022. godini

 

FUCZ je u cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2022. godinu na korištenje građanima, odnosno lokalnim zajednicama predala površinu od 1.622.055 m², od kojih je dio zadataka započet u 2021. godini.

Deminerski timovi FUCZ radili su na ukupno 16 deminerskih zadataka na području Federacije BiH, i to na sedam pojedinačnih zadataka čišćenja i tehničkog izviđanja, tri zadatka uklanjanja kasetne municije i šest zadataka minsko-sumnjivih područja – MSP, koji se rade metodom “land release” (vraćanje površine).

Od ukupnog broja deminerskih zadataka na kojima su angažovani deminerski kapaciteti FUCZ, 13 deminerskih zadataka su u funkciji održivog povratka i razvoja poljoprivrede, jedan u funkciji turizma i zaštite okoliša, dva deminerska zadatka se odnose na infrastrukturu (vodosnabdijevanje, trase puteva – magistralni put M14).

Na svim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 210 komada protivpješadijskih mina, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Tokom 2022. godine FUCZ je realizovala operaciju “Brzi odgovor”, odnosno izvlačenje stradale osobe iz minskog polja. Postupajući po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, 30. 06. 2022. godine u jutarnjim satima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite realizovali su operaciju “Brzog odgovora” na lokalitetu Trepale u Općini Lukavac, radi izvlačenja stradalog lica iz minsko rizičnog područja.

Potpuno su završeni radovi na šest pojedinačnih deminerskih zadataka i 10 zadataka ciljane/sistematske istrage na zadacima MSP, koji su predati krajnjim korisnicima, odnosno lokalnim zajednicama na upotrebu i korištenje, dok će se na osam deminerskih zadataka deminerski radovi nastaviti i u 2023. godini.

Tokom 2022. godine FUCZ je ukupno pet pojedinačnih zadataka predala na korištenje lokalnoj zajednici, i to: “Lisača 1” (Kalesija), “Budisavina” (Stolac), “M 14.1 Dionica Grmuša – Mali Radić” (Bosanska Krupa), “Lepnica – Veprice” (Orašje) i “Put Dominkovići” (Orašje).

 U skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja BiH 2018-2025. značajno je povećano učešće deminerskih kapaciteta Federalne uprave civilne zaštite na zadacima “land release”(vraćanje površine), tako da je trenutno otvoreno šest zadataka minsko sumnjivih područja (MSP) što je rezultiralo pronalaskom znatno većeg broja mina, a pritom i oslobađanjem, odnosno omogućavanjem korištenja lokalnoj zajednici veće površine nego prethodnih godina. Zadaci realizirani na projektima minsko sumnjivih područja (MSP) sastoje se od većeg broja pojedinačnih zadataka (ciljanih ili sistematskih istraga).

Tokom 2022. godine deminerski timovi FUCZ izvodili su radove na sljedećim zadacima “land release“ (vraćanje površine): MSP Una (Bihać), MSP Kozlovac (Ilijaš), MSP Zebina šuma (Foča u FBiH), MSP Ularice – Bejići (Usora), MSP Dubica – Novi Grad (Odžak) i MSP Poplat (Stolac).

Na ovim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 207 protivpješadijskih mina, tri protivtenkovske mine, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U okviru tehničkog izviđanja i čišćenja zaostale kasetne municije tokom 2022. godine završeni su radovi na zadatku “Staro Selo – Goranci” (Mostar) i zadatak “Prijani – Paripovac” (Glamoč). Tehničkim metodama na zadacima uklanjanja kasetne municije tretirana je površina od 87.365 m². U toku su aktivnosti definisanja daljnjih koraka, u saradnji sa BH MAC-om, vezano sa potrebu rekategorizacije površine u progresu.

Timovi za UES FUCZ tokom 2022. godine realizovali su 1462 zadataka, pri čemu je  prikupljeno i uništeno ukupno 2.813 komada različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao i 519 protivpješadijskih i 133 komada protivtenkovskih mina, 309 komada upaljača i detonatora, 40,276 kg eksploziva, te 26.358 komada municije kalibra do 20 mm. Transportovana je i uništena jedna avio-bomba tipa 100 M na području Grada Mostara. Osam zadataka je obavljeno na nepristupačnom terenu (uklanjanje NUS-a iz speleo-objekata i pod vodom), a u 37 slučajeva timovi za UES su radili po naredbama tužilaštava, odnosno sudova i uz asistenciju organima unutrašnjih poslova.

 

Plan FUCZ u provođenju protivminskih aktivnosti u 2023. godini

 

U cilju implementacije strateškog cilja smanjenja zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata, FUCZ je nakon završene deminerske doobuke koja je održana početkom februara 2023. godine, nastavila realizaciju aktivnosti u izvođenju protivminskih akcija (PMA) koje za cilj imaju redukciju rizika i rješavanje problema uticaja mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, primarno na području Federacije BiH.

Planirano je da se u 2023. godini završe započeti zadaci iz 2022. godine, te da se realizuju značajni projekti iz oblasti humanitarnog deminiranja na osnovu godišnjeg plana kojeg usvaja Vlada Federacije BiH.

Tokom 2023. godine planirano je da se započnu radovi na sljedećim zadacima: Bučje – Bara (Čelić), Banovići – Kesten (Banovići), MZ Kralupi zaseok Čifluk 2 (Visoko), Kasarna Račić (Bihać), Kostrč Dusine – Ambarišta (Orašje), kao i zadaci vraćanja površine MSP Odžak – Zapad (Odžak) i MSP Slatina (Jablanica):

Jedan od prioriteta FUCZ je završetak radova na zadatku uklanjanja kasetne municije na lokalitetu Paljenica u Glamoču, inače posljednji zadatak koji je Uprava preuzela u cilju izvršavanja obaveza prema međunarodnoj Konvenciji o zabrani kasetne municije (produženi rok za ispunjavanje obaveza za Bosnu i Hercegovinu je septembar 2023.).

FUCZ i u 2023. godini nastavlja aktivnosti u izvršavanju svoje misije koja se odnosi na uspostavljanje sigurnog okruženja za normalan i prosperitetan život svih građana Bosne i Hercegovine.