Javna nabavka: Transport, Instalacija,servis prilikom puštanja u rad, puštanje u rad i obuka osoblja,  zakonska verifikacija ventilatora ACM812A

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA 

Transport, Instalacija,servis prilikom puštanja u rad, puštanje u rad i obuka osoblja,  zakonska verifikacija ventilatora ACM812A, proizvođača Beijing Aerospace Changfeng Co, Ltd, China i u zdravstvenim objektima u Federaciji BiH

NAPOMENA:

Ponuđaći koji žele učestvovati u javnoj nabavci tendersku dokumentaciju moraju preuzeti sa portala javnih nabavki.