Odluka po žalbi

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi:

O D L U K U

1. Prihvata se žalba ponuđača JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – Dobojskog kantona izjavljena na Odluku o pismenom pozivu za dostavu ponuda broj: 08-14/33-113/15 od 27.02.2015. godine, u dijelu koji se odnosi na tehničke specifikacije, tako da se u tački I Odluke o pismenom pozivu za dostavu ponuda broj: 08-14/33-113/15 od 27.02.2015. godine, tabelarni pregled “Tehničke specifikacije” mijenja i glasi…

KOMPLETAN TEKST ODLUKE MOŽETE PREUZETI OVDJE