Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

U cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) jučer je u Sarajevu održana šesta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

Od ukupno dvije donijete naredbe na današnjoj sjednici FŠCZ prvom se obustavlja posjeta i izlazak svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području FBiH.

Drugom naredbom FŠCZ zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH i naređuje domovima zdravlja da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima.

Preporučuje se kantonalnim organima za inspekcijske poslove i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova da, u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji, pored prekršajnih mjera koriste i odredbe Krivičnog zakona FBiH i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi, sprečavanja službene osobe u vršenju službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Preporučuje se objavljivanje imena i prezimena kao i mjesta boravka, odnosno prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije.

Kantonalnim, općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite preporučuje se da sagledaju mogućnost iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica koja krše mjere o izolaciji.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U saradnji sa općinskim štabovima civilne zaštite  nastavljene su planske aktivnosti čišćenja i dezinfekcije ulica, trotoara i drugih javnih površina, koje provode KJKP Rad i  pravna lica koja su angažovale općine. Po nalogu Štaba Služba za veterinarske poslove nastavila je  aktivnosti na planskoj dezinfekciji javnih objekata i površina.

Štab je donio i naredbu kojom je naredio općinskim štabovima civilne zaštite i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo da intenziviraju  aktivnosti na zimskom održavanju lokalnih puteva  koji su u njihovoj nadležnosti.

Općinski štabovi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo su poduzeli slijedeće mjere i aktivnosti na smanjenju opasnosti od koronavirusa:

 

Općinski štab civilne zaštite Novo Sarajevo

Općinski štab civilne zaštite je u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od koronavirusa odobrio finansijska sredstva za nabavku: dva respiratora za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Sarajevu,  dvije termo kamere za detektovanje temperature kod građana, 1500 paketa (prehrambeno-higijenski) za socijalno ugrožene i 450 paketa za porodilje, zaštitnih maski, rukavica i druge zaštitne opreme, nabavka dozatora i dezinfekcijski sredstva za objekte Općine, druge javne ustanove i javne površine, angažman pojedinaca, jedinica i službi civilne zaštite i angažovanje drugih pravnih lica (dezinfekcija javnih površina).

Općinski štab civilne zaštite je također, odobrio finansijska sredstva za provođenje prevencije u cilju zaštite djece u predškolskim i osnovnim obrazovnim ustanovama, te za provođenje prevencije u cilju zaštite mobilnih ekipa za rad na terenu i u ambulantama porodične medicine, prilikom pojave prvih slučajeva za Službu prve medicinske pomoći – Dom zdravlja Novo Sarajevo.

 

Općinski štab civilne zaštite Centar:

U skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice pokrenula je procedure javnih nabavki  materijalno-tehničkih sredstva za potrebe zadravstvenih ustanova na području Općine Centar:

 • nabavka sanitetskog (kombi) vozila za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,
 • nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera zdravstvenim ustanovama na području općine Centar za provođenje mjera na sprečavanju širenja opasnosti od koronavirusa,
 • nabavka dva kontejnera za trijažu pacijenata zdravstvenim ustanovama na području Općine Centar,
 • nabavke 9 manjih termalnih kamera za potrebe zgrade Općine i zdravstvenih ustanova na području Općine Centar.

U toku je postupak provjere kod upravitelja zgrada da li provode postupak dezinfekcije objekata na području Općine Centar.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići:

Putem općinskih službi obezbjeđena je određena količina zaštitne opreme i sredstava (rukavica, maski, čizama i sredstava za dezinfekciju), koja su podijeljena uposlenicima Policijske uprave, Doma zdravlja, Vatrogasnom društvu, Centru za socijalni rad i Službi za vodosnabdijevanje i asanaciju terena.

U toku jučerašnjeg dana Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu, dok nije mogla vršiti dezinfekciju ulica zbog snijega.

Na službenoj web stranici Općine Hadžići ažurirani su telefoni Doma zdravlja, objavljena su uputstva građanima za koronavirus, te su građani pozvani na odgovornost i pridržavanje propisa i naredbi izdatih od nadležnih organa.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na pravljenju spiskova osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, te na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Vareš: Prema podacima Doma zdravlja Vareš, na području općine Vareš u samoizolaciji je 65 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Olovo: U kučnoj izolaciji nalazi se 164 osoba i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. OŠCZ u svakodnevnom zasjedanju.

Općina Usora: Na područiju općine Usora do danas 24.03.2020. Imamo  62 izdana Rješenjea o zabrani kretanja.

Trenutno nemamo oboljelih od  COVID-19, poduzimamo sve mjere u sprečavnju širenja zaraze.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

24.03.2020. godine, Kantonalni štab Civilne zaštite  HNK-a održao je izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donio 2 nove zapovjedi s ciljem sprečavanja širenja korona virusne infekcije u HNŽ-e,a koje stupaju na snagu odmah.

 1. Zapovijeda se općinskim / gradskim stožerima civilne zaštite da odrede smještajne kapacitete za lakše i srednje teške oboljele od koronavirusa (COVID 19) u suradnji s općinskim strukturama.
 2. Zapovijeda se mobilnim timovima koji su se stavili na raspolaganje općinskim / gradskim stožerima civilne zaštite, za pomoć starijim osobama od 65 godina, da u suradnji sa općinskim gradskim stožerima civilne zaštite, organiziraju svoj rad pružanja pomoći (podizanje novca s banke, podizanje mirovine, kupovanje artikala za svakodnevnu uporabu – hrana, sredstva za higijenu i dr.).

 

 

Općina Prozor/Rama. Dana , 24.3.2020. godine Stožer civilne zaštite Prozor-Rama donio je odluku određivanju smještajnih kapaciteta za osobe lakše i srednje teško oboljele od koronavirusa (COVID 19) na području općine Prozor-Rama.                                                                                Određene su lokacije ;                                                                                                                            – Objekt za smještaj osoba Ekonomija (do 40 osoba)                                                                            – Objekt Dom za stare i nemoćne osobe na Šćitu (do 80 osoba).

 

Temeljem odluke o proglašenju stanja nepogode na području općine Prozor- Rama , Stožer Civilne zaštite općine Prozor-Rama donio je odluku o obveznom evidentiranju osoba sa prebivalištem izvan općine Prozor-Rama prilikom boravka na području općine Prozor-Rama. Dana 24.3.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 42 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdila da svi poštuju izrečenu im mjeru. Na području naše općine je u proteklih 24 sata prijavljeno 25 osoba koje su stigle iz inozemstva , te će za iste tijekom dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine do 14.00 sati 24.3.2020. godine je 237.

 

Grad Čapljina. Određen je smještaj za srednje i teško oboljele. Već nekoliko dana u suradnji sa crvenim križom obilaze se osobe starije od 65 godina i pruža im se adekvatna pomoć.

Prijavljena su 3 nova rješenja za samoizolaciju.  Izvršena je provjera samoizolacije za 139 osoba, 3 osobe nisu pronađene na adresi. Od 18:45 do 21:30 sati izvršena dezinfekcija javnih površina i prometnica u gradu.

Općina Čitluk. Četiri osobe su se javile da se nalaze u samoizolaciji. Anonimna dojava da jedna osoba krši samoizolaciju.                  

OC CZ Jablanica

Rad na pranju i dezinfekciji prometnica i ostalih površina na području općine prema planu Općinskog stožera CZ. 

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirane su 3 osobe, od kojih je jedna osoba pozitivna na  virus (COVID-19), dok je 370 osoba stavljeno u samoizolaciju.

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 1900 sati 24.03.2020. godine, u izolaciji je bilo 5072 osoba. 

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer u večernjim satima, potvrđena su još 2 slučaja zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Riječ je o dvije ženske osobe. Sada je broj ukupno zaraženih 3.

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Trenutno na području Bosansko–podrinjskog kantona Goražde nema novoregistrovanih (pozitivnih) na ovaj virus.

Broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 125.

 

Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona dana 20.03.2020.godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

Grad Cazin. Na području grada Cazina nalazi se 1069 osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Općina Bužim. Na području općine Bužim u izolaciji je 91 lice, koje se pridržava istog.

Općina Bosanski Petrovac. Na području općine Bosanski Petrovac u izolaciji su 72 lica, koja se pridržavaju istog.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10, 551 osoba stavljena je pod izolaciju-zdravstveni nadzor.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema.

 

 

POŽARI (LP –  3)

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju zapaljenog otpada, u mjestu Velečevo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara u ul. Maršala Tita, gdje je gorjela kamp kućica i kontejner.

 

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju u naselju Grivice, gdje je gorio dimnjak.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • Požar na stambenom objektu (kuća) u naselju Bićer. Požar zahvatio dio krova. Požar ugašen. Pričinjena materijalna šteta. Bez povrijeđenih na stambenom objektu (kuća) u naselju Sopotnica, požar je ugašen, Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih, te
 • otpadnog materijala u gradu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara, od 11:00 do 12:00 sati, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje, na lokalitetu Lise. Opožarena površina oko 2.000 m².

 

Srednjobosanski kanton

 Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su intervenciju na gašenju požara i to:

 • u ul. Hrvoja Vukčića, gdje je gorilo putničko motorno vozilo,
 • u ul. Maršala Tita, gdje je gorio dimnjak, na stambenj zgradi.Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Šehida, gdje je gorio dimnjak.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 09:50 do 10:15 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorio otpad,
 • od 10:55 do 11:20 sati, u Rudarskoj, ulici gdje je gorio dimnjak,
 • od 15:35 do 16:55 sati, na Buni gdje je gorila trava,
 • od 18:25 do 20:10 sati, u Lakiševinama, gdje je gorio otpad,
 • od 01:02 do 01:30 sati, na Putu za Raštan gdje je gorilo rastinje.

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 09:45 do 10:30 sati, u Grabovinama, gdje je gorio dimnjak,
 • od 14:05 do 14:25 sati, u Gabela polju gdje je gorjela trava i rastinje,
 • od 17:05 do 17:35 sati, u Gabela polju, gdje je gorio otpad.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to

 • od 16:00 do 17:20 sati, u Cernu, gdje je gorila smreka, trava i nisko rastinje,
 • od 22:15 do 23:00 sati, u Međugorju, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije.

 

SNIJEŽNE PADAVINE

Kanton 10

Općina Kupres. Na području općine Kupres snijeg i dalje pada i puše jak vjetar. Zbog snijega i snježnih nanosa sve lokalne prometnice su zatvorene.

 

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na lokacije na području općine Lukavac, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su jedno eksplozivno sredstvo.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

BIHAMK

Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a potpuna zabrana kretanja na snazi je od 18h do 05h.  Na području RS-a zabranjeno je kretanje starijim od 65 godina, dok je u vremenu od 20h  do 05h na snazi potpuna zabrana kretanja.
Apelujemo na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Žuti meteoalarm, za šire područje Federacije BiH, zbog niskih temperatura do -4 stepena.

 

 

 

          OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE