Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.05.2020. godine, do 10:00 sati

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 1000 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 192 osobe.

– Ukupno izliječene 771 osoba.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Jučer je (14. maj) u Sarajevu nastavljena 19. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19), FŠCZ je jučer produžio rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi.

Stavljena je van snage i naredba od 29. aprila o raspodjeli 80 respiratora kantonalnim štabovima civilne zaštite, odnosno kantonima na području FBiH. Federalnoj upravi civilne zaštite je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (ekstrakcijski brisevi i transportni mediji) Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Kantonalnoj bolnici Zenica.

FŠCZ donio je odluku da ne produži rok primjene naredbi o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina na području FBiH, tako da se od sutra mogu kretati bez ograničenja uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Na današnjoj sjednice za određen broj naredbi produžena je primjena do 30. maja ove godine.

Među mjerama kojima je produžena primjena do 30. maja ove godine, je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je dopunjena tačka 1. ove naredbe kojom je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 mpo osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Produžena je i mjera kojom se naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite, te angažovanje svih formiranih službi zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zaraze bolesti koronavirusa.

FŠCZ produžio je i primjenu za naredbu kojom se od direktora FUCZ traži da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa, te da stavi na raspolaganje FŠCZ zalihe zaštitne opreme i MTS-a za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronovirusa.

I dalje je na snazi naredba kojom se naređuje federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć: JU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Kliničkom centru univerziteta Sarajevo, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i JU “Dr. Safet Mujić” Mostar da u cilju ublažavanja posljedica širenja zaraze bolesti koronavirusa (COVID – 19) poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanja kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

Produžena je primjena naredbe kojom se zadužuju kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji.

Do 30. maja produžena je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je danas  donijeta i nova dopunjena naredba sa primjenom do 30. maja kojom se dozvoljava javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 mprostora po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Dosadašnja naredba kojom je bilo privremeno obustavljeno pružanje usluga kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijeskih centara i slično nije više na snazi a zamijenjena je novom naredbom koja će se primjenjivati do 30. maja ove godine i po kojoj ostaje privremena obustava pružanja usluga za javne bazena i kupališta. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi od 17.i 27. marta, te od 17. i 29. aprila ove godine.

Do 30. maja  važi primjene naredbe centrima za pružanje usluga / šalter salama na području FBiH kao što su: naplatne službe javnih preduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samoupreave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično da rad sa strankama organizuju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Do 30. maja produžena je i primjena naredbi u kojoj se naređuje svim federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima u FBiH da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza – autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila.

Do 30. maja produžena je primjena naredbe po kojoj i dalje nije dozvoljena posjeta i izlasci svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i Kazneno – popravnih zavoda na području Federacije BiH.

Produžen je primjena naredbi kojom se kantonalnim/općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite naređuje da stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/ ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani.

Na današnjem nastavku 19. vanredne sjednice FŠCZ produžen je i primjena naredbi u kojima kantonalni i općiski/gradski štabovi civilne zaštite trebaju da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska lica u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite, zatim naredbi Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da licu, koje se na graničnom prelazu pri ulasku u BiH liši slobode po potjernici nadležnog suda, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjere pritvora ili kazne zatvora.

Produžena je primjena i naredbi po kojoj su sve zdravstvene ustanove na području  FBiH dužne da otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijelne pomoći

Do 30. maja je i naredba o obustavi posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području FBiH

I dalje je na snazi naredba policijskim službenicima FMUP-a, kantonalnih MUP-ova i službenicima sudske policije FBiH, kao i drugim agencijama da lica koja su lišena slobode zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo ili su lišeni slobode naredbom nadležnog suda prije dovođenja u prostorije policijskog organa / sudske policije, tužilaštva ili suda prvenstveno sprovedu u najbližu zdravstvenu ustanovu radi obavljanja trijažnog pregleda.

I dalje važi naredba kantonalnim i gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite da ne donose naredbe i mjere koje nisu u usaglašene sa naredbama i mjerama FŠCZ, te naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

Produžena je primjena naredbe u kojoj se od Federalne uprave za inspekcijske poslove traži da, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području FbiH, primjenjuju Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID-19) koji ulaze u BiH preko graničnih prelaza na području FBiH.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH

Do 30. maja produžena je primjena naredbi o obustavi rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima na području FBiH (izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije), odnosno kojom se dozvaljava rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda i uslužnih djelatnosti malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan shopping – tržnih centara, uz obavezne mjere zaštite (lična zaštitna oprema – maske, rukavice, socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, temeljno čićenje i dezinfekcija prostora prije početka svakodnevnog rada) i postupati po preporukama za sprečavanje infekcije tokom rada u trgovinama i obrtima.

 

Kanton Sarajevo

– Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana nastavio je sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

– Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

– U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese tri osobe, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

– Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od COVIDa-19:

– testirano je 115 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne, 3 osobe su izliječene, za sada nema aktivnih slučajeva.

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 822.

IZAŠLO iz samoizolacije: 655 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:167 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata – 1.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: –

– broj osoba u samoizolaciji – 18

-broj uzetih brisova i poslano na testiranje 3

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 14/15.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 1 0 0 3
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 17 6 8 6 12 0  49
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 2 1 1 3 0 9
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 1 0 0 0 0 1
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

             

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 6 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu nije bilo novih zaraženih osoba.Ukupan broj do sada zaražrnih je 79 a izliječena 71 osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 323 osoba ( Grude-41, Ljubuški-74, Posušje-106 i Široki Brijeg-102).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Zaključno sa 14.05.2020.godine, na području BPK-a 28 osoba su pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana 14.05.2020. godine uzet je 1 uzorak za laboratorijsko testiranje na koronavirus (COVID-19) u Kantonalnoj bolnici, a rezultat testiranja je negativan.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                        –  444 lica nalazi se u samoizolaciji,

–  9 lica je pozitivno na korona virus,

–  26 lica je izliječeno,

–  3 smrtna slučaja bila su do sada.

 

 Općina Sanski Most      –  60 lica nalazi se u samoizolaciji,

– 327 lica je izašlo iz samoizolacije,

– 4 lica su pozitivna na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 4 pozitivna pacijenata ( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja).

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP-a SBK-a.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. 2 osobe se nalaze u izolaciji, dok je za 615 osoba izolacija istekla.

Općina Jablanica

Općinski štab Civilne zaštite. Na području Općine Jablanica, od početka pandemije korona virusa, 12 osoba je bilo pozitivno na COVID-19. Prvi pozitivan rezultat testa potvrđen je 1. travnja, a posljednji slučajevi zaraze zabilježeni su 10. travnja 2020. godine. Dva pacijenta bila su hospitalizirana u COVID bolnici u Mostaru. Svih 12 pacijenata su uspješno oporavljeni.          

Dom zdravlja Jablanica

Prema podacima dobivenim od JZU Dom zdravlja Jablanica situacija je sljedeća:

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 10 osoba, period samoizolacije je završio za 2 osobe. Nema novih osoba u samoizolaciji. 2. Tijekom dana nisu slati uzorci na analizu.                                                  3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice je na analizu poslano ukupno 155 uzoraka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19  bilo je 20, od čega je 8  retestiranih.                                                                                                                                             4. Sa područja Općine Jablanica trenutno nema oboljelih od COVID-19.                                       5. Do danas je, sa područja Općine Jablanica, izliječeno 12 pacijenata od COVID-19.                                                 6. Ukupan broj izliječenih osoba od COVID – 19 iznosi 12.                                                 Policijska stanica                                                                                                                      Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 2 – za period 319.                                                                         Broj izvršenih kontrola samoizolacije 15 – za period 1747.                                                                       Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 1.                                                                                 Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.                                                                Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 23 – za period 304.

 

Općina Prozor – Rama

Dana 14.05.2020. godine, djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 32 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije. Dana, 14.05.2020. godine, vatrogasci DVD-a „Rama“ su izvršili  dezinfekciju 3 dostavna vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Dana 14.05.2020. godine, u 18:20 sata, iz Doma zdravlja „Rama“ primili smo informaciju  da je dan protekao uz uobičajene preglede i intervencije. Nije bilo pacijenata sumnjivih na infekciju korona virusom, te nije bilo ni testiranih. Svi pacijenti pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirani i nemaju zdravstvenih problema.

U proteklih 24 sata na područje naše općine pristigle su dvije osobe iz inozemstva.

Dana 14.05.2020. godine,  iz mjera zdravstvenog nadzora izišlo je 7 osoba.

Na području Općine Prozor-Rama, pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 35 osoba.

 

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Maglaj. Jedno narušavanje javnog  reda i mira uz nepoštivanje naredbi Štabova CZ-e. U  izolaciji 98  osoba. Timovi za kontrolu  vrše obilazak istih,

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 34 osobe i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 11 osoba. Poštuju se Naredbe Štabova civilne zaštite.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 880 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 149 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

 

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:10 do 13:45 sati, u Bajovcima, gorjelo rastinje,

– od 14:20 do 15:00 sati, u Gabela Polju, gorjela trava i rastinje,

– od 19:30 do 20:30 sati, u Adi, gorio otpad,

– od 06:10 do 06:35 sati, u Klepcima, gorjela trava i rastinje.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 03:55 do 06:10 sati, u mjestu Polje, gdje je gorjela napuštena kuća.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju u 20:30 sati, u mjestu Bare, na gašenju putničkog motornog vozila.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je šest intervencija  manjeg inteziteta.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na deset lokacija na području općina Tomislavgrad, Ilidža,Vogošća, Pale u FBiH,Travnik, Ilijaš ,Glamoč, Stari Grad Sarajevo i Velika Kladuiša timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 52 eksplozivna sredstava i 3957 komada municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas Žuti meteoalarm za veći dio BiH, zbog mogućih udara vjetra brzine 40 do 60 km/h.

 

 

 

        

            OPERATIVNI CENTAR  FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE