Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

,,Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo je proglasila dana 11.03.2016. godine, početak redovne odbrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina. Mjere redovne odbrane od poplava na navedenom području provodit će se u skladu sa odredbama Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————————-  735 cm  (pripremno stanje), juče 732  cm,

–   Bosanski Šamac —————————   604 cm  (pripremno stanje), juče 601  cm, 

–   Orašje —————————————–  829 cm  (pripremno stanje), juče 828  cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 198,80 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07:00 nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,7m3/s.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Vodostaj rijeke Drine i njenih pritoka je u blagom opadanju, tako da ne prijeti opasnost o poplava.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeka Une je u blagom opadanju, dok je rijeka Sane u blagom porastu u odnosu na protekli dan.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, jutros u 07:00 sati, iznosio je 66 cm, jučer 67 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine: kiša 16 l/m2.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, jutros u 07:00 sati, iznosio je 179 cm, jučer 169 cm. Kritična tačka je 380 cm. Padavine kiša 15 l/m2.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj rijeka i hidroakumulacija na području Kantona je normalan.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je normalan.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je u opadanju, osim rijeke Vrbas kod Gornjeg Vakufa.

 

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci Vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju na lokalitetu Potur mahala –Travnik, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar ugašen.

                        

KLIZANJE TLA

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Zbog klizišta na putu Jajce- Crna Rijeka, na lokalitetu Lučina, sobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

 

NESREĆA U RUDNIKU

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Dana 10.03.2016. godine, od VJ Banovići dobijena je informacija da je oko 21,00 sat iz jame „Omazići“ rudnika mrkog uglja „Banovići“ izvučeno tijelo nastradalog rudara, Nermina Šehića, koji je ostao zatrpan u jami nakon urušavanja materijala u podzemnoj eksploataciji jame.

 

ZAGAĐENOST ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 10.03.2016 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima: Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići. Kvalitet zraka za dan 10.03.2016 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata Kantonalni operativni centar je zaprimio jednu prijavu NUS-a od strane Policijske stanice Doboj Istok, radi se o raketnom projektilu – lanseru. O navedenom NUS-u obavješten tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. U toku dana 09.03.2016.godine, na području općine Zavidovići, od straneTUN tima „A“/ FUCZ,Tuzlanskog kantona izvršeno uklanjanje pet ručnih bombi. Isti dan izvršena je i primopredaja ranije prikupljenog NUS-a iz magacina CZ Zavidovići, radi uništenja NUS-a, a radi se o: ručnim bombama… 9 komada, tromblonskim minama… 2 komada, zolji 64 mm… 1 komad i sitnoj municiji 7,62 …197 komada.  

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Izvršena prijava NUS-a na lokalitetu Berberuša. Radi se o dva tromblona. Obavješten „A” tim Busovača/ FUCZ i tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE