Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 19.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 19.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod 13 osoba. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 19.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11016 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno ( 5601 osoba je izliječena, 163 osobe su preminule) a trenutno je jedna osoba zaražena na COVID-19.

 

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 

S obzirom da su za naredne dane prognozirane uglavnom snježne padavine, očekuje se stabilna hidrološka slika na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH.

Većina vodostaja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH je u opadanju.

Hidrološke stanice kao što su HS Ilidža, HS Reljevo, HS Visoko, HS Ključ i HS Sanski Most ispod su kote pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje nadležnih institucija.

I na ostalim hidrološkim stanicama tendencija je pada nivoa vodostaja. Tokom dana se očekuje da vodostaji i na tim stanicama budu ispod nivoa obavještavanja.

Uslijed dotoka s podslivova Une, Vrbasa, Bosne, kao i uzvodnog dijela sliva rijeke Save, trenutno se bilježi porast vodostaja na hidrološkim stanicama HS Svilaj i HS Grebnice, u odžačkoj i srednjoj Posavini.

I dalje je na snazi vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke Željeznice), Unsko-sanskom kantonu te u BPK Goražde, kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja 16.01.2023. godine, za period od 17.01-20.01.2023. godine.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Rijeke Sana i Sanica su se izlile iz svog korita i poplavile poljoprivredno zemljište. Za sada nema ugroženih objekata i ekipa Službe za civilnu zaštitu općine Ključ prati stanje na terenu.

Grad Cazin. U naselju Tržac rijeka Mutnica se izlila iz svog korita i poplavila poljoprivredno zemljište. Nema ugroženih objekata i putnih komunikacija.

Vodostaj rijeke Une iznosi 116 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine: 18 l/mVisina snijega 5 cm.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 324 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Padavine: 11 l/mVisina snijega 5 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,25  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 16 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 64,26 m3/s.

Sve rijeke i riječice na području TK-a su blagom porastu i za sada nema opasnosti od izljevanja.

Grad Gračanica. Prema informacijama od operativnog centra grada Gračanica došlo je do izljevanja rijeke Spreče, iz korita na lokaciji Donjoj Lohini gdje je poplavljeno cca 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            646 (pripremno stanje), jučer 531,

Bosanski Šamac………………………………            531  (normalno stanje),  jučer 398,

Orašje…………………………………………..            710  (normalno stanje), jučer 579.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, jutros u 07:45 sati, vodostaj je 328 cm (na snazi su redovne mjere obrane od poplava, trend pada vodostaja -1cm.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je u postepenom opadanju. Nema registrovanih izlijevanja rijeka na području Kantona. Mjerenje vodostaja Zenica-  Raspotočje, rijeka Bosna 254 cm,  Zavidovići rijeka Bosna 301 cm Maglaj grad  rijeka Bosna 344 cm.

Općina Vareš. Uslijed velikih padavina i nanosa začepljen je propust (vodovodna cijev) na lokaciji Vijadukt – Pržići (Zagarski potok).

Također je bio začepljen propust na relaciji Oćevija – Mižnovići,  koji je saniran.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Uslijed nastavka padavina tokom dana evidentiran je blag porast nivoa rijeka Bune, Radobolje i Jasenice, dok je vodostaj rijeke Neretve u porastu zbog kontrolisanog i planskog ispuštanja vode iz akumulacija HE na Neretvi. Nakon prijave građana o izlijevanju rijeke Radobolje u Starom gradu, pripadnici JP Komunalno i PVJ Mostar uspješno su otklonili problem sa klapnom i nakupljenim granama, te na određenim mjestima postavili vreće sa pijeskom i time onemogućili dalje izlijevanje rijeke Radobolje.

Stanje vodostaja rijeka na području  Mostara je pod stalnim nadzorom. Trenutno stanje istih je stabilno i nema prijava od ugrožavanja ili opasnosti od izlijevanja.

Grad Konjic. Tokom dana pripadnici CZ  Grada Konjica obišli su mnoge lokacije i ustanovili sljedeće:

Odron na putnoj komunikaciji na putu Konjic-Zagorice, odron na putnoj komunikaciji prema naselju Homolje, odron zemlje i prekid instalacije prema prečišćivaću otpadnih voda na Drecelju, prekid putne komunikacije u mjestu Idbar uslijed izlijevanja potoka, prekid putne komunikacije u selu Bijela, zaseok Krnjići, oštećenje putne komunikacije prema naselju Repovica, odron na putu u mjestu Glavatičevo, zatrpavanje puta na Boračkom  jezeru.

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 08:00 sati    163 cm 160 cm
Mostar 08:00 sati    566 cm 850 cm
Čapljina 08:15 sati       -11 cm 200 cm
Trebižat Humac 08:15 sati      328 cm 280 cm
Krupa Dračevo 08:15 sati      254 cm 300 cm
Bregava Stolac 08:15 sati    102 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      289 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 08:15 sati      104 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u porastu

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

20.01.23.

07:00

 

21 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

20.01.23.

07:00

 

103 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

20.01.23.

07:00

 

129 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

20.01.23.

07:00

 

74 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

20.01.23.

07:00

 

52 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

20.01.23.

07:00

 

88 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

20.01.23.

07:00

 

83 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u blagom opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje.

Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 07:00 sati, iznosio je 210 centimetara.

Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati, na HS Prača iznosio je  104 centimetra.

Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 07:30 sati, iznosio je 69 centimetara.

Općina Pale u Federaciji BiH. Tokom jučerašnjeg dana oborinske vode zaplavile su prizemlje jedne porodične kuće u mjestu Pljesci u Mjesnoj zajednici Hrenovica općina Pale u FBiH.

 

Kanton 10

Rijeke i potoci su nabujali, nema dojava o poplavama i materijalnoj šteti.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenog putničkog vozila u UL. Meše Selimovića i gašenju otpada u kontejneru.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u ul.1.Maj.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije tehničke intervencije, i to:

–  u mjestu Bišćani, na ispumpavanju vode iz dvorišta stambenog objekta, te

– u centru grada, na ispumpavanju vode sa saobraćajnice.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 10:40 do 11:30 sati, iz rijeke Radoblje, na izvlačenju granja iz korita.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije i to:

– od 07:30 do 08:40 sati, obilaženje nasipa i vodostaja na području grada,

– od 07:50 do 08:50 sati, ispumpavanje vode ispod podvožnjaka u naselju Zgoni,

– od 08:30 do 11:30 sati, punjenje vreća sa pijeskom za obranu od poplava u Strugama,

– od 08:20 do 10:45 sati, pilanje bora u dvorištu Policijske uprave u Čapljini,

– od 13:30 do 14:35 sati, obilaženje nasipa i vodostaja,

– od 15:15 do 16:10 sati, pilanje stabla u ulici Mate Bobana,

– od 18:00 do 18:45 sati, ispumpavanje vode ispod podvožnjaka u naselju Zgoni i obilaženje nasipa i vodostaja,

– od 22:00 do 23:05 sati, obilaženje nasipa i vodostaja,

– od 06:00 do 06:40 sati, obilaženje nasipa i vodostaja.

 

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE i ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Bosanski Petrovac. Od 15:00 sati, zbog kvara u prekidu je 20 kv dalekovod Klenovac.

 

Zapadnohercegovački kanton

Zbog obilnih padavina, voda je zamućena na području Ljubuškog i Širokog Brijega, pa ju je prije upotrebe potrebno prokuhati.

 

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Posavski kanton

 

Federalne specijalizirane jedinice civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, i dalje nastavljaju  potragu za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak, Posavski kanton. Potragu otežavaju jaki udari vjetra,  hladno vrijeme sa snijegom, kao i velike količine stabala i otpada koji pluta rijekom Savom.

Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

 

 

 

                                                                     

                                 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR