Projekat – Prekogranična suradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Dana 18.12.2014. godine potpisan je Ugovor o grantu između Evropske Unije i Ministarstva sigurnosti BiH, koji tretira pitanje Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara.

Inicijativu za izradu i apliciranje kod Evropske Unije za navedeni Projekt, Ministarstvu sigurnosti BiH dostavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore svojim aktom broj: 04/1-050/13-51162 od 18.08.2013. godine u kojem su dali informaciju i o njihovom partneru u Projektu. Na osnovu odluke Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore aplikant u ovom Projektu je Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS, a koaplikant Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore.

O navedenoj inicijativi i aktivnostima vezanim za Projekt, Ministarstvo sigurnosti BiH – Sektor za zaštitu i spašavanje upoznalo je entitetske uprave civilne zaštite. Isto tako upoznati su i sa svim detaljima koji su do tada urađeni, uključujući i informaciju oko koaplikanta u Projektu ispred BiH. Prema toj informaciji aplikant Projekta u BiH je Ministarstvo sigurnosti BiH, a koaplikant je Institut za zaštitu od požara i eksplozija (INZA).

Nakon prihvatanja inicijativa za uzimanje učešća u projektu Federalna uprava civilne zaštite je, uz izvršene konsultacije sa Kantonalnom upravom civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko neretvanskog kantona predložila, da u ovaj projekt, ispred Federacije BiH, budu uključeni grad Mostar i općine Konjic, Jablanica, Stolac i Ravno.

{loadposition 09062015}

Na osnovu izvršenih predradnji dana 25.01.2015. godine potpisan je Memorandum o suradnji na realizaciji Projekta „Prekogranična zaštita od požara“ između aplikanata Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore i Ministarstva sigurnosti BiH, te koaplikanata Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore – FORS i Instituta za zaštitu od požara i eksplozija (INZA).

Projekt je trajati 24 mjeseca kroz koji će se provesti sljedeće aktivnosti:

 1. Izvršit će se nabavka opreme za zaštitu od požara;
 2. Izvršit će se zajednički treninzi za profesionalne spasioce (članova općinskih službi zaštite i spašavanja) i dobrovoljaca;
 3. Održat će se radionice za pripadnike općinskih službi zaštite i spašavanja;
 4. Izvest će se zajedničke pokazne vježbe;
 5. Održat će se treninzi na temu Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama za općinske timove;
 6. Održat će se treninzi na temu DRR za zaposlene u sistemu zaštite i spašavanja;
 7. Izradit će se programi za izradu baze podataka požara u ciljanim općinama;
 8. Pripremit će se i usvojiti i potpisati Planovi za prevenciju i kontrolu požara na otvorenom prostoru i ublažavanje njihovih posljedica;
 9. Održat će se kampanja „Kontrola i zaštita od požara“;
 10. Održat će se kampanja „Mjesec zaštite od požara“;
 11. Obilježit će se Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa;
 12. Održat će se prekogranični kviz o DRR za učenike srednjih škola;
 13. Održat će se promocija prekogranične suradnje putem web-sajta;
 14. Izvršit će se predavanja za učenike srednjih škola o DRR i važnosti civilne zaštite i volontiranja;
 15. Održat će se niz sastanaka na lokalnom, nacionalnom i prekograničnom nivou te izvršiti potpisivanje Memoranduma o suradnji na Projektu i zaštiti i spašavanje i budućoj suradnji.

Kroz realizaciju gore navedenih aktivnosti, Projekt treba da dovede do postizanja sljedećih rezultata:

 1. Unaprijedi kapacitete institucija i službi zaštite i spašavanja u oblasti zaštite od požara i smanjenja rizika od katastrofa;
 2. Stanovništvo ciljanih općina će se upoznati sa značajem preventivnih mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od požara i smanjenje rizika od katastrofa;
 3. Unaprijedit će se prekogranična suradnja između službi i institucija koje se bave zaštitom i spašavanjem u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori;
 4. U ciljanim općinama unaprijedit će se kapaciteti vatrogasnih jedinica (dobrovoljnih i profesionalnih), te promovirati nihov značaj za zaštitu i spašavanje lokalnih zajednica.

Realizirajući utvrđeno kroz Projekt Federalna uprava civilne zaštite je pripremila

– Brošuru pod nazivom „Kako postupiti u slučaju požara“ i
– Letak pod nazivom „„Kako postupiti u slučaju požara“.

Navedeni dokumenti su dostavljeni Ministarstvu sigurnosti BiH koje će izvršiti odabir dobavljača koji će navedena dokumenta, u određenom broju štampati i distribuirati stanovništvu u Federaciji BiH.

Isto tako, u periodu od 28.05. – 01.06.2015. godine u Kolašinu – Crna Gora održana je obuka pripadnika vatrogasnih jedinica za gašenje šumskih požara.

Navedenoj obuci, iz Federacije BiH prisustvovalo je 10 vatrogasaca po dva iz ciljanih općina koji su za provedenu obuku dobili odgovarajuće sertifikate.