Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite na operativnom sastanku Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila 2021-2025

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, a u skladu sa Odlukom  Vijeća ministara BiH o uspostavi Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021.-2025. god. održan je trodnevni operativni sastanak Radne grupe za izradu ove Strategije na kojem su razmatrane pristigle primjedbe na Prednacrt ovog petogodišnjeg strateškog dokumenta.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, uz tehničku podršku organizacije Hilfswerk International, a u skladu sa Odlukom  Vijeća ministara BiH o uspostavi Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021.-2025. god. u Konjicu je od 15. do 17.09.2021. godine održan trodnevni operativni sastanak Radne grupe za izradu Strategije na kojem su razmatrane pristigle primjedbe na Prednacrt ovog petogodišnjeg strateškog dokumenta.

U njegovoj izradi učestvuju predstavnici nadležnih institucija i agencija, takođe i Federalne uprave civilne zaštite, te eksperati iz BiH, regiona i EU, s ciljem da zajednički ponude i uspostave sveobuhvatan strateški okvir djelovanja u oblasti migracija i azila za naredni vremenski period.

Ovaj strateški dokument koncipiran je na način da pruži konkretne i mjerljive rezultate u domenu efikasnog upravljanja migracijama i azilom, bez obzira da li se radi zakonitim ili nezakonitim migracijama, te su istim definisani ključni ciljevi za efikasno upravljenje ovim procesima.

Posljednjih godina su u Bosni i Hercegovini postignuti značajni rezultati u oblasti izgradnje elemenata sistema u oblasti migracija i azila, razvijeni su značajni mehanizmi pravnog okvira, te su uspostavljene nadležne državne institucije. Ali zbog globalnih i regionalnih migracijskih kretanja, odnosno zbog skoka ekonomskih nezakonitih migracija tokom 2018., 2019. i 2020. godine bilo je potrebno dalje razvijati i povećavati efikasnost ovog sistema, te poboljšavati humanitarne i sigurnosne uslova za boravak migranata u BiH.

Potreba donošenja nove strategije i akcijskog plana za migracije i azil prepoznata je takođe i u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hrecegovini za 2020. godinu.

 

U narednom periodu Radna grupa za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021.-2025. će nastaviti svoj rad i finalizirati tekst iste, te će Ministarstvo sigurnosti BiH, nakon održanog završnog sastanka planiranog za kraj septembra, uputiti Nacrt Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021.-2025. nadležnim entitetskim štabovima i Brčko Disktrikta BiH na mišljenje.